Attica Α.Ε. Συμμετοχών: τα αποτελέσματα χρήσης για το έτος 2023

Ενοποίηση για πρώτη φορά των οικονομικών στοιχείων της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («ΑΝΕΚ») για την περίοδο 04.12.2023-31.12.2023

 

Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών:

 

  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 588,3 εκατ.
  • Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε € 126,4 εκατ.
  • Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 61,2 εκατ.

 

Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Εταιρία») ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσης για το έτος 2023. Πρόκειται για την πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων σε συνέχεια της ενοποίησης με την ΑΝΕΚ, ο κύκλος εργασιών της οποίας περιλαμβάνεται από την 04.12.2023 στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Συγκριτικά με το 2022, παρουσιάζεται αύξηση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη.

 

Συγκεκριμένα, αύξηση παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών και στους δύο γεωγραφικούς τομείς που δραστηριοποιείται o Όμιλος Attica, ήτοι στην ελληνική ακτοπλοΐα και στους διεθνείς πλόες. Συνολικά, το 2023 σε σχέση με τo 2022, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 11% φτάνοντας τα € 588,3 εκατ. από € 530,2 εκατ. Αύξηση της τάξης του 8,7% παρουσίασαν τα δρομολόγια των πλοίων με αντίστοιχη αύξηση στο μεταφορικό έργο επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων και φορτηγών οχημάτων. Κατά το 2023 ενισχύθηκε περαιτέρω ο στόλος του Ομίλου με 10 νέα πλοία φτάνοντας τα 43 έναντι 33 το 2022.

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 126,4 εκατ. έναντι κερδών € 57,8 εκατ. το 2022. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 61,2 εκατ. έναντι κερδών € 17,1 εκατ. στη χρήση 2022. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της χρήσης 2023 περιλαμβάνει το κέρδος από τη συγχώνευση με την ΑΝΕΚ Α.Ε. (αρνητική υπεραξία) ύψους € 22,8 εκατ., το οποίο προέκυψε λόγω της διαφοράς μεταξύ της εύλογης αξίας των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν και του τιμήματος. Το περιθώριο καθαρού κέρδους από την επαναλαμβανόμενη λειτουργία του Ομίλου (χωρίς το αποτέλεσμα της συγχώνευσης της ΑΝΕΚ Α.Ε.) ανέρχεται σε 6,5%.

 

Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και ικανοποιητική ρευστότητα. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, ανήλθαν σε € 495,7 εκατ. από € 357,8 εκατ. στις 31.12.2022 και αντιστοιχούν σε € 2,04 ανά μετοχή της Εταιρίας (€ 1,66 στις 31.12.2022). Στις 31.12.2023 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου σε σχέση με το EBITDA των τελευταίων δώδεκα μηνών ανέρχεται σε 3,8x. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2023 ανέρχονται σε € 103,4 εκατ. (€ 87,9 εκατ. στις 31.12.2022), έχοντας προβεί σε συνολικές επενδυτικές ταμειακές εκροές € 63 εκατ. για το 2023.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσεως 2023 της μητρικής εταιρίας € 0,07 ανά μετοχή.

 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Μέσω της συγχώνευσης με την ΑΝΕΚ ο Όμιλος ενίσχυσε το στόλο του με 8 νέα πλοία. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του επενδυτικού του προγράμματος προχώρησε στην απόκτηση 2 νέων πλοίων. Πλέον ο στόλος του Ομίλου αριθμεί 43 πλοία, έναντι 33 το 2022, τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries», «Hellenic Seaways» και «ANEK Lines». Από τα πλοία αυτά, τα 28 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 13 είναι ταχύπλοα και 2 πλοία είναι φορτηγά – οχηματαγωγά.

 

Κατά το 2023, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

 

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με  το 2022. Συγκεκριμένα τα πλοία της Attica Group μετέφεραν 6,5 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. ΙΧ οχήματα και 420 χιλ. φορτηγά οχήματα σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,6%, 3,1% και 1,9% αντίστοιχα σε σχέση με το 2022.

 

Αντίστοιχα αυξήθηκε και ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τη χρήση 2022 κατά 8,7%.

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Κατά το 2023 ολοκληρώθηκαν οι συμφωνίες για την απόκτηση του φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier 2 και του επιβατηγού – οχηματαγωγού – ταχύπλοου πλοίου HIGHSPEED 3, έναντι συνολικού τιμήματος € 13,4 εκατ. και € 2,4 εκατ. αντίστοιχα.

 

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος συνεχίζει το εκτεταμένο επενδυτικό του πρόγραμμα για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του στόλου καθώς και την εξοικονόμηση κόστους καυσίμων και περαιτέρω ψηφιοποίησης των εργασιών του. O Όμιλος εντός του 2023 επένδυσε € 6,8 εκατ. σε τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του στόλου με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση πλυντρίδων καυσαερίων (scrubbers) στα πλοία Superfast I και Superfast II.

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος που δίνει βαρύτητα στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την αναβάθμιση του στόλου, η Αttica Group προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου του Ομίλου ΟΝΕΧ. Το Μνημόνιο, συνολικού προϋπολογισμού € 1 δισ. και διάρκειας δέκα ετών, προβλέπει την κατ’ αποκλειστικότητα πραγματοποίηση στα ανωτέρω ναυπηγεία, των εργασιών συντήρησης, μετασκευής, επισκευής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των υφιστάμενων πλοίων της Αttica Group, καθώς και της δυνατότητας ναυπήγησης νέων σύγχρονων πλοίων. Πέραν της συμβολής στην κάλυψη των αναγκών του Ομίλου η συμφωνία έχει σημαντική συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής ναυπηγο-επισκευαστικής δραστηριότητας.

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΒΡΑΒΕΙΑ

 

Το 2023 η Attica Group περιλήφθηκε στη λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2023» και βραβεύτηκε με το SHIPPAX FAST FERRY AWARD 2023 για την καινοτόμο προσέγγιση σε επίπεδο βιωσιμότητας και ταξιδιωτικής εμπειρίας, του AERO 1 Highspeed. Επίσης, βραβεύτηκε με 10 βραβεία στα Tourism Awards 2023 και με δύο βραβεία στα ESG Shipping Awards 2023.

 

 

Σχολιάζοντας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group κ. Πάνος Δικαίος ανέφερε: «To 2023 πετύχαμε τη βελτίωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής μας θέσης. Με την απορρόφηση της ΑΝΕΚ, ολοκληρώσαμε, μια περίοδο επέκτασης μέσω εξαγορών. Συνεχίζοντας δυναμικά, το 2024 εστιάζουμε στην περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών μας επιδόσεων μέσω της ενσωμάτωσης της ΑΝΕΚ και της επίτευξης συνεργιών. Παράλληλα, αξιολογούμε ευκαιρίες και εξετάζουμε την επανατοποθέτηση των επενδυτικών κεφαλαίων του Ομίλου στον ευρύτερο τομέα της επιβατηγού ναυτιλίας και του τουρισμού.

 

Επιπλέον, συνεχίζουμε την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου για την ανανέωση του στόλου, την σταθερή πορεία μας προς την πράσινη μετάβαση καθώς και την περαιτέρω ψηφιοποίηση όλου του εύρους των δραστηριοτήτων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

 

Κινητήριο δύναμη στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας, αποτελούν οι περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση τους με στόχο την αναβάθμιση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων συμβάλλοντας έτσι στη διαρκή βελτίωση, εξέλιξη και ανάπτυξη τους στον Όμιλο μας.»

 

Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και της Εταιρίας (www.attica-group.com) την 4η Απριλίου, 2024.