Λιμενικό: τι έγινε στις κρίσεις

Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακής έτους 2024

1. Την 11-03-2024 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2024 υπό την προεδρία του Αρχηγού
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος
– Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν
συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έξι (06) Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
(εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού,
δεκαοκτώ (18) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και μία (01)
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.
Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε
πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:
– Αντιναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Π ί ν α κ α ς Α’
«Διατηρητέων»
Ουδείς
Π ί ν α κ α ς Β’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1 Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879)
2 Πανταζόγλου Αριστείδης του Αποστόλου (Α.Μ. 884)

– Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Π ί ν α κ α ς Α’
«Διατηρητέων»

1 Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 893)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς, τηλ.: 213137-1714, fax: 210-4191590

website: www.hcg.gr , e-mail: [email protected]

0314142

2 Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)
3 Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895)
4 Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)
5 Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)
6 Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907)

– Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού:

Π ί ν α κ α ς Α’
«Διατηρητέων»

Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64)

– Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Π ί ν α κ α ς Α’
«Διατηρητέων»

1 Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 909)
2 Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913)
3 Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915)
4 Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916)
5 Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927)
6 Μυτιληναίος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 923)
7 Κοντορουχάς Χρήστος του Νικολάου (Α.Μ. 936)
8 Δελής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 937)
9 Τιφτικίδης Παύλος του Γεωργίου (Α.Μ. 940)

Π ί ν α κ α ς Β’

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς, τηλ.: 213137-1714, fax: 210-4191590

website: www.hcg.gr , e-mail: [email protected]

0314142

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1 Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911)
2 Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)
3 Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)
4 Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)
5 Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930)
6 Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)
7 Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)
8 Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934)
9 Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935)

– Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού:
Π ί ν α κ α ς Α’
«Διατηρητέων»

Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65)

2. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:
α) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου
Λ.Σ. – αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Τσελίκη Αλεξάνδρου του Αθανασίου (Α.Μ. 879).

β) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος
– Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ. –
νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Πανταζόγλου
Αριστείδη του Αποστόλου (Α.Μ. 884).
3. Οι κριθέντες ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Αρχιπλοίαρχοι
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

1 Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911)
2 Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς, τηλ.: 213137-1714, fax: 210-4191590

website: www.hcg.gr , e-mail: [email protected]

0314142

3 Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)
4 Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)
5 Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930)
6 Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)
7 Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)
8 Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934)
9 Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935)

προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τιθέμενοι εκτός
οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα
αποστρατευτούν.
4. Εν συνεχεία, την 12-03-2024, συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2024
υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον
Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση των
κενών θέσεων των Υπαρχηγών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και
των Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
5. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:
α) για την πλήρωση της θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Ρεΐζη Δρόσο του Χρυσούλη (Α.Μ.
900), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
β) για την πλήρωση της θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Κοντιζά Τρύφωνα του Εμμανουήλ
(Α.Μ. 907), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
γ) για την πλήρωση των θέσεων των Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τους
Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.:

1 Κωσταράκη Δημήτριο του Ιωάννη (Α.Μ. 909)
2 Χαμέτη Παντελή του Ιωάννη (Α.Μ. 913)
3 Καστάνη Χρήστο του Γεωργίου (Α.Μ. 915)
4 Ροκίδη Ζαφείριο του Δημητρίου (Α.Μ. 916)
5 Λαγκαδιανό Νικόλαο του Δημητρίου (Α.Μ. 927)
6 Κοντορουχά Χρήστο του Νικολάου (Α.Μ. 936)
οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..