Συνεδριάζει αύριο (24.1.2024) το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά με 43 θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 24/1/2024, στις 16:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

2. Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου Πειραιά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. (Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά).
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

3. Ορισμός επτά (7) αντιπροσώπων εκ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου το ένα μέλος θα είναι από τη μειοψηφία, για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής (για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου).
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

4. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

5. Ορισμός μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά ΚΟ.Δ.Ε.Π.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων – εκμισθώσεων και εκποίησης πραγμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

7. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιουμένων ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

8. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Εφορείας του Ιδρύματος ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

9. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου μας με τον νόμιμο αναπληρωτή του, για το Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Πειραιώς.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

10. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3133.4/87693/2022/8-12-2022 απόφαση ΚΥΑ, που αφορά στην Ανασυγκρότηση της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

11. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων στον αθλητικό λιμενίσκο του Μικρολίμανου (πρώην ΕΚΙΠ), ο οποίος έχει συγχωνευθεί με το ΕΑΚΝ/ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

12. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του για σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών εντός των οποίων θα απαγορευθεί η κυκλοφορία των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών – θαλασσίων μοτοποδηλάτων και των προσομοιαζόντων προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας, κατά τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο- Αύγουστο – Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14.00- 17.00.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

13. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους και εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του

14. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους και εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του στην Ημερήσια Διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης του σώματος.

15. Ορισμός Διαχειριστών των λογαριασμών του Δήμου μας στις Τράπεζες και ορισμού χρηστών των κωδικών e-banking καθώς και πληρωμών μέσω winbank.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

16. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το εξής κάτωθι έργο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. – με κωδικό ΟΠΣ 5218381 χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών Απόφ. Χρηματοδότησης 2020, 2021, 2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

17. Έγκριση τροποποίησης των υπ’ αριθμ. 422/14-07-2023 και 432/19-07-2023 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την εξαίρεση υπηρεσιών του Δήμου μας από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και την καθιέρωση λειτουργίας σε 12ωρη, 16ωρη και 24ωρη βάση.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

18. Έγκριση επιχορήγησης του Δήμου Πειραιά προς τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά ΔΗ.ΡΑ.Π. οικονομικού έτους 2024, ποσού 1.600.000,00 € και καταβολή της σε οκτώ ισόποσες δόσεις.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

19. Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, ως δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

20. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/29-1-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τη συμμετοχή του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο με ακρωνύμιο “EuPOLIS” που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα HORIZON 2020, ως προς τον ορισµό Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ορισμός της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εξωστρέφειας & Τουρισμού, αντί της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

21. Έγκριση άσκησης αίτησης ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ και κατά των 108159/15-12-2023 & 108153/15-12-2023 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, από κοινού με τη ΚΕΔΕ.

22. Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2023.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

23. Έγκριση ή μη των αποφάσεων της 1ης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου μας, για οφειλές απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%-5% δύο (02 )υπόχρεων, από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 16-01-2024 σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 1080/80.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

24. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 14ου Γυμνασίου Πειραιά στον Αθλητικό Φορέα Α.Ο. ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024 και με την προϋπόθεση ότι οι ώρες προπόνησης τους δεν θα συμπίπτουν με τις ώρες προπόνησης του Α.Ο. ΛΕΟΝΤΕΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.

25. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του κολυμβητηρίου και των βοηθητικών χώρων αυτού, του 1ου Ειδικού Σχολείου στο Τμήμα Αθλητισμού της Δ/νσης Πολιτισμού, από Δευτέρα έως Παρασκευή 16.30-21.00 και Σάββατο 09.00-14.00 έως και τον Μάιο του 2024.

26. Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του 13ου ΓΕΛ Πειραιά στον Σύλλογο ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ, για την πραγματοποίηση μαθημάτων παραδοσιακού χορού του Περιφερειακού Τμήματος Πειραιά του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024.

27. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δύο αιθουσών και του αύλειου χώρου του 14ου Δ.Σ. Πειραιά και του αύλειου χώρου του 15ου Δ.Σ. Πειραιά στο Κατηχητικό Σχολείο Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου, κάθε Σάββατο και ώρες 15.00-16.00 και κάθε Σάββατο και ώρες 16.00-17.30 και κάθε Κυριακή 12.00-13.00, αντιστοίχως, έως την λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024.

28. Έγκριση παραχώρησης χρήσης στον Γυμναστικό Αθλητικό Όμιλο Πειραιώς (Γ.Α.Ο.Π ) κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024 του αύλειου χώρου του 3 ου ΓΕΛ Πειραιώς για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης.

29. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου -1ου ΓΕΛ Πειραιά στον αθλητικό φορέα Α.Φ.Μ.Σ. ΦΟΙΝΙΞ για την προπόνηση των αθλητών των τμημάτων καλαθοσφαίρισης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024.

30. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου -1ου ΓΕΛ Πειραιά στον αθλητικό φορέα ΠΟΡΦΥΡΑΣ για την προπόνηση των αθλητών των τμημάτων πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024.

31. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου -1ου ΓΕΛ Πειραιώς στον αθλητικό σύλλογο ΔΙΟΓΕΝΗΣ για την προπόνηση των αθλητών των ακαδημιών καλαθοσφαίρισης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024.

32. Έγκριση παραχώρησης χρήσης στον Γυμναστικό Αθλητικό Όμιλο Πειραιώς (Γ.Α.Ο.Π ) κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024 και συγκεκριμένα ως εξής:
A) Το κλειστό γυμναστήριο του 3ου ΓΕΛ Πειραιά και του 13 ου Γυμνασίου Πειραιά για το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα του αθλητικού φορέα Ο.Σ.Φ.Π.
Β) Τον αύλειο χώρο του 13 ου Γυμνασίου Πειραιώς για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης.
Γ) Την παραχώρηση μίας αίθουσας του 13ου Γυμνασίου Πειραιώς στον Γ.Α.Ο.Π. για θεωρητική διδασκαλία του αθλήματος καλαθοσφαίρισης σε περίπτωση ακαταλληλότητας του καιρού, συνάντησης με γονείς ,κ.ά.

33. Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας ψυχοκινητικής αγωγής του ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ, στο οικοτροφείο ΟΣΤΡΙΑ που αποτελεί δομή του φορέα Ε.ΨΥ.ΜΕ (Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών), για τη λειτουργία χειμερινού προγράμματος για τους ενοίκους του οικοτροφείου κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024.

34. Επικαιροποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Πειραιά για το έτος 2024.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

35. Έγκριση διεξαγωγής των εκδηλώσεων Ημέρες Θάλασσας 2024 και δέσμευσης κοινόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης των ανωτέρω εκδηλώσεων.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

36. Έγκριση πραγματοποίησης των Παγκοσμίων Ημερών για το έτος 2024.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

37. Έγκριση της εκδήλωσης των 63 πεσόντων αεροπόρων με το C-130 748, που έπεσε στο όρος Όθρυς (5-2-1991), που θα πραγματοποιηθεί στις 5/2/2024, στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130 στον Πειραιά.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

38. Έγκριση παραχώρησης υπαίθριου χώρου στο Πασαλιμάνι για τη διοργάνωση της Έκθεσης Ελλάδα των Γεύσεων.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

39. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την πραγματοποίηση αποκριάτικων δράσεων του Δήμου Πειραιά έτους 2024.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

40. Έγκριση παραχώρησης υπαίθριου χώρου στο Πασαλιμάνι για τη διοργάνωση της Έκθεσης Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

41. Έγκριση παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου επί της Ακτής Μουτσοπούλου στο Πασαλιμάνι, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της θεματικής στατικής εκδήλωσης γαλλικών και άλλων κλασικών οχημάτων.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

42. Ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται στους χώρους των σχολείων και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

43. Ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Δ/νσης Πληροφορικής.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης