Attica : τα αποτελέσματα του 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2022

▪ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩ 17,05 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΖΗΜΙΩΝ ΕΥΡΩ 13,19 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021

▪ ΑΥΞΗΣΗ 38% ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDAΣΤΑ ΕΥΡΩ 57,75 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ 41,96 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021

▪ ΑΥΞΗΣΗ 52% TOY ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩ 530,24 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ 347,91 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021

 

▪ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΥΠΟΥ AERO CATAMARAN KAI ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Φ/Γ- Ο/Γ ΠΛΟΙΟΥ

▪ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ

▪ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

▪ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group (η «Εταιρία»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου MIG HOLDINGS S.A.,ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσεως 2022, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 530,24 εκατ. (Ευρώ 347,91 εκατ. στη χρήση 2021), ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDAΕυρώ 57,75εκατ. υρώ 41,96 εκατ. στη χρήση 2021) και ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 17,05 εκατ. (ζημίες Ευρώ 13,19 εκατ. στη χρήση 2021).

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 52,4% σε σχέση με τη χρήση 2021 είναι αποτέλεσμα, της αύξησης των πληροτήτων των πλοίων σε όλες τις κατηγορίες εσόδων – βοηθούμενη και από την απόφαση της Πολιτείας για άρση του μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών (λόγω Covid 19) στα πλοία από τα μέσα Μαρτίου 2022, της αύξησης κατά 28,6% των δρομολογίων των πλοίων καθώς και της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων, ως επακόλουθο των τεράστιων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών επέτρεψε στον Όμιλο να καλύψει τα ιδιαίτερα αυξημένα λειτουργικά του έξοδα, κυρίως λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης (αύξηση κατά 73% στη μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώθηκαν το 2022 σε σχέση με το 2021).

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 17,05 εκατ.επηρεάστηκαν θετικά από το κέρδος που προέκυψε από πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής των τιμών καυσίμων που ο Όμιλος διενεργεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πολιτικής (κέρδη Ευρώ 26,65 εκατ. στη χρήση 2022 έναντι κερδών Ευρώ 12,99 εκατ. στη χρήση 2021).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 87,87 εκατ. έναντι Ευρώ 97,36 εκατ. στις 31.12.2021.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 688,04 εκατ. έναντι Ευρώ 673,84 εκατ. στις 31.12.2021, και αφορούν κυρίως στην αξία των ιδιόκτητων πλοίων του Ομίλου.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε Ευρώ497,70 εκατ. έναντι Ευρώ 481,59 εκατστις 31.12.2021.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2022 σε Ευρώ 357,75 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,66 ανά μετοχή της Εταιρίας.

Την 31.12.2022 ο Όμιλος απασχολούσε 1.596 εργαζόμενους.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η Attica Group δρομολογεί 33 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways». Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 12 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με τη χρήση 2021αυξήθηκε κατά 38% στους επιβάτες, κατά 16% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11% στα φορτηγά οχήματα. Ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τη χρήση 2021αυξήθηκε κατά 28,6%.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚLINES.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2022 προστέθηκαν στο στόλο του Ομίλου τρία υπερσύγχρονα πλοία τύπου Aero Catamaran, τα οποία ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία Brødrene Aa της Νορβηγίας. Τα Aero Highspeed 1, 2 και 3 ξεκίνησαν τα δρομολόγια τους στις γραμμές του Αργοσαρωνικού στις αρχές Αυγούστου 2022, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Στις 29.03.2023 η Εταιρία ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου Clementine από την εταιρεία CldN Ferries NV έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 13,4 εκατ. τοις μετρητοίς. Η παράδοση του πλοίου είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα το καλοκαίρι 2023.

Εντός του 2022 εγκρίθηκε η νέα Περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου. Η υλοποίηση της άρχισε ήδη με τον καθορισμό στρατηγικών στόχων που αφορούν τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, την πρόβλεψη για εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής βελτίωσης σε πλοία καθώς και τη διενέργεια συγκεκριμένων δράσεων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση των δραστηριοτήτων της, η Attica Group άρχισε να επενδύει σε έναν συμπληρωματικό της κύριας δραστηριοποίησής της κλάδο, τον ξενοδοχειακό, με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής της στον Ελληνικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό εξαγόρασε εντός του 2021, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρίας, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου, και εντός του 2022 την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Tinos Beach που βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΕΚ& ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Στις 21.09.2022 η Εταιρία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι επετεύχθη συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές, καθώς και με μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, με περιεχόμενο:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

β) την καταβολή του ποσού των Ευρώ 80.000.000 προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους Ευρώ 236.419.251,23 πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 23.09.2022.

Στην από 26.09.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Στις 05.10.22 ανακοινώθηκε ότι ο Όμιλος Attica σύναψε διμερείς συμβάσεις δανεισμού, διάρκειας πέντε έως επτά ετών, με τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους Ευρώ 210 εκατ. επιτυγχάνοντας την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση όλων των δανειακών υποχρεώσεων του συμβατικής λήξεως 2022-2023. Οι συμφωνίες αυτές οδήγησαν στη μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίων (interest rate margin) του Ομίλου

Στις 01.11.2022, ανακοινώθηκε ότι η ICAP A.E., στο πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης της Εταιρίας, αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα κατά μία (1) βαθμίδα, αποδίδοντάς της διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου).

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στις 6.09.2022 ανακοινώθηκε η ανασυγκρότηση του Δ.Σ., κατόπιν της παραίτησης του κ. Μ. Σακέλλη και της εκλογής του κ. Η. Τρίγκα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως ακολούθως: Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος – Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος – Ηλίας Κ. Τρίγκας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος – Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μαρία Σαρρή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώθηκε ως ακολούθως: Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Πρόεδρος – Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Μέλος – Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Μέλος. Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει ως εξής: Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Πρόεδρος- Ευστράτιος Γ.-Ι. Χατζηγιάννης, Μέλος – Ηλίας Κ. Τρίγκας, Μέλος.

Τον Μάρτιο 2023 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου («ΣΕΕ») της Εταιρίας και του Ομίλου εταιριών «ATTICA GROUP». Σύμφωνα με το συμπέρασμα που περιλαμβάνεται στην έκθεση αξιολόγησης του ανεξάρτητου αξιολογητή, δεν εντοπίστηκαν αδυναμίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ουσιώδεις αδυναμίες στο ΣΕΕ της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Κατά τη χρήση 2022, η Attica Group βραβεύτηκε με ένα βραβείο στα Green Awards 2022, με εννέα βραβεία στα Tourism Awards 2022, με επτά βραβεία στα Health & Safety Awards 2022, με τρία βραβεία στα Greek Hospitality Awards 2022, καθώς και με τρία βραβεία στα Corporate Responsibilty Reporting Awards 2022. Επίσης, τα AERO Highspeed 1, 2 & 3 διακρίθηκαν ως «ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» στα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία 2022 της Lloyd’s List.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στις 22.2.2023, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα, προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους.

Στις 21.03.2023, ανακοινώθηκε η έγκριση και δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και η έναρξη της περιόδου αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών τους με τιμή αγοράς 1,855 ευρώ ανά μετοχή.

Καλλιθέα, 30 Μαρτίου 2023

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Attica Group

κ. Π. Δικαίος

Group CFO

Τηλ.: 210 891 9500

Fax: 210 891 9509

emailir@atticagroup.com

www.attica-group.com

www.bluestarferries.com

Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρίας (www.attica-group.comτην 30ηΜαρτίου, 2023.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *