Δήμος Πειραιά: Η ημερήσια του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Σώματος, που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 19-7-2023 και ώρα 17:00, δια ζώσης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 11 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91/τ.A΄/2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023 Δήμου Πειραιά (7 η ).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (5 η ).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
3. Έγκριση της πρότασης υποβολής της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά στην με αρ. πρωτ.1971/15-06-2023 Πρόσκληση της Ε.Υ.∆ του
Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής µε θέμα: «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ για την
προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής
2014-2020» και παροχή εξουσιοδότησης προς στο Δήμαρχο Πειραιά και νόμιμο εκπρόσωπο του
Δήμου Πειραιά και της Χωρικής Αρχής για την υποβολή της πρότασης και υπογραφής
οποιουδήποτε εγγράφου κριθεί απαραίτητο για το σκοπό αυτό.
4. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 354/20-12-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πειραιά που αφορά στην έγκριση της λήψης καταρχήν απόφασης ως προς την επανεπιβολή της
δικαστικά αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. 100090/1486/6-9-
2006 Απόφαση Νομάρχη Πειραιά – ΦΕΚ 47/ΑΑΠ/9-10-2006, στο Ο.Τ. 28/Τ.23 του Δήμου
Πειραιά, που περικλείεται από τις οδούς Παλαμηδίου – Φιλιππουπόλεως – Μαντούβαλου – Δαβάκη
Πίνδου (πρώην – ΚΥΔΕΠ).
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης
5. Έγκριση της από Ιουνίου 2023 Τεχνικής Έκθεσης – Φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου
(Φ.Π.Π.), σχετικά με την Σημειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ του Δήμου Πειραιά στην Δ΄ Δημοτική
Κοινότητα, σε τμήμα του Ο.Τ. 69/Τ.25 για την απαλοιφή της χρήσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και τον
καθορισμό της ζώνης αυτής με χρήση ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αρ.
107017/06 Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ – ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

6. Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά και
καθιέρωση λειτουργίας σε 16ωρη βάση και 12ωρη βάση.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

7. Τροποποίηση της αριθ. 365/28-6-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά
την έγκριση πρόσληψης είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ μηνών, κατόπιν της τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 4170/Β/28-06-2023) και της εφαρμογής του υπ’
αριθμ. 85 Προεδρικού Διατάγματος – Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022).
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
8. Έγκριση της παράτασης έως και τις 30-11-2023 της διάρκειας σύμβασης μίσθωσης  έργου της
ΤΖΩΡΤΖΗ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ, η οποία έχει συναφθεί για την υλοποίηση της Β’ φάσης του
έργου ‘proGIreg’ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
9. Έγκριση παράτασης του έργου: Κατασκευή-ανακατασκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων
ανά το Δήμο Πειραιά μέχρι 31/10/2023
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης
10. Έγκριση 3 ης τροποποίησης της σύμβασης “Εργασία κλάδευσης δένδρων’’ συμβατικής
δαπάνης 100.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. & παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά δύο (2)
ημερολογιακούς μήνες, έως την 21 η /11/2023.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
11. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της από 25-10-2022 Σύμβασης του Ανεξάρτητου Ελεγκτή
του ΕΝ.Κ Πειραιά «McBains Cooper Hellas Α.Ε.» έως 31 Μαρτίου 2024 και κατ επέκταση αύξηση
της αμοιβής του κατά 54.684,00 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης
12. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο:
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ) κατά 20
μήνες έως 27-04-2025.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης
13. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου
Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης
14. Σύναψη Μνημονίου Αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Δήμου Puerto
Montt.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη
15. Mετατόπιση και χωροθέτηση περιπτέρου από την Ακτή Μιαούλη αρ. 1, στην Πλατεία
Σερφιώτου.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
16. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 2.245,00 € λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες
των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές .
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

17. Διαγραφή ποσού 2.350,00 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ., λόγω εκπρόθεσμης
βεβαίωσης των οφειλών.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
18. Διαγραφή ποσού 1.116,50 € ο οποίο αφορά σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ., λόγω εκπρόθεσμης
βεβαίωσης των οφειλών.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
19. Διαγραφή ποσού 1.862,00 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ., λόγω εκπρόθεσμης
βεβαίωσης των οφειλών.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
20. Διαγραφή ποσού 852.298,11 € που αφορά παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.) έτους 1999.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
21. Διαγραφή της με αριθμό 28552/23-10-2004 παράβασης της Α΄ Τ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό
καταχώρησης 2694/23-09-2008 συνολικού ποσού 34,50 €, λόγω λάθους στην καταχώρηση και
επαναβεβαίωση.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
22. Διαγραφή της με αριθμό 06946/28-05-2004 παράβασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ με αριθμό καταχώρησης 2562/23-09-2008 συνολικού ποσού 34,50 €, λόγω λάθους στην
καταχώρηση και επαναβεβαίωση.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
23. Διαγραφή της με αριθμό 121600421069/09-10-2021 παράβασης της Α΄Τ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ με
αριθμό καταχώρησης 7926/05-08-2022 συνολικού ποσού 15,00 €, λόγω λάθους στην καταχώρηση
και επαναβεβαίωση.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
24. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1257,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που
αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού
κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.