Η ΑΝΕΚ πέρασε στην ATTICA

Η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία» ή «ATTICA»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 827/2023 και ημερομηνίας 3.8.2023 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική προηγούμενη γνωστοποίηση της Εταιρίας για τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ A.E.» (εφεξής η «ΑΝΕΚ») από την ATTICA.

Κατόπιν της ως άνω εγκρίσεως, η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

Η νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη της Εταιρίας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού έγινε από τη δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσα.