Ανακοινώσεις από την ΑTTICA

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, και βάσει γνωστοποιήσεων που έλαβε στις 03/08/2023 σχετικά με μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της:

1. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έλαβε η Εκδότρια για λογαριασμό του υπόχρεου προσώπου γνωστοποίησης κ. MUBASHIR MUKADAM από τη STRIXHOLDINGS (GP) LIMITED, την 02/08/2023 η «STRIX HOLDINGS L.P.» απέκτησε μέσω συναλλαγών που διενεργήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών 2.304.861μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, αθροιζόμενων με συναλλαγές αγοράς μετοχών της Εκδότριας που διενήργησε η «STRIX HOLDINGS L.P.» μετά την από 16/05/2023 Γνωστοποίηση Σημαντικής Μεταβολής στα Δικαιώματα Ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια που κατέχει έμμεσα ο κ. MUBASHIR MUKADAM σημείωσε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια. Ο κ. MUBASHIR MUKADAM προ των ανωτέρω συναλλαγών κατείχε έμμεσα 196.873.112 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 91,2269% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Πλέον κατέχει έμμεσα 203.957.260 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,51% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Η «STRIX Holdings L.P.» ελέγχεται, μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την «BLANTYRE CAPITAL(CAYMAN) LTD», εταιρία με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM.

2. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έλαβε η Εκδότρια για λογαριασμό του υπόχρεου νομικού προσώπου γνωστοποίησης «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», από τη STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED, την 02/08/2023 η «STRIX HOLDINGS L.P.» απέκτησε μέσω συναλλαγών που διενεργήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών 2.304.861 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, αθροιζόμενων με συναλλαγές αγοράς μετοχών της Εκδότριας που διενήργησε η «STRIX HOLDINGS L.P.» μετά την από 16/05/2023 Γνωστοποίηση Σημαντικής Μεταβολής στα Δικαιώματα Ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια που κατέχει έμμεσα η «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD» σημείωσε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια. Η «BLANTYRECAPITAL (CAYMAN) LTD» προ των ανωτέρω συναλλαγών κατείχε έμμεσα 196.873.112 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 91,2269% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Πλέον κατέχει έμμεσα 203.957.260μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,51% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Η «STRIX Holdings L.P.» ελέγχεται, μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την «BLANTYRE CAPITAL(CAYMAN) LTD», εταιρία με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.