Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει την Τετάρτη 31-8-
2022 και ώρα 16:00, διά τηλεδιάσκεψης,  προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A΄136), για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων: 1 ης /9-1-2022, 2 ης /19-1-2022, 3 ης /9-2-2022, 4 ης /16-2-2022
& 5 ης /2-3-2022.
Γνωστοποίηση στο σώμα των με αρ. 210/8-8-2022 & 211/8-8-2022 αποφάσεων που ελήφθησαν στην
15 η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2022 (7 η ).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
2. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (6 η ).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
3. Έγκριση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Σταθμού ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ μετά την κατασκευή
του ΜΕΤΡΟ.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.
4. Άρση και επανεπιβολή της δικαστικά αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τη
διαπλάτυνση της οδού Ομ. Σκυλίτση, (που επιβλήθηκε με το από 18-5-1955 Δ.Ρ. – ΦΕΚ 133/1955)
σε τμήμα ακινήτου επί της οδού Ομ. Σκυλίτση 30 & Ευριπίδου, στο Ο.Τ.168/Τ.26, επιφάνειας
111,20 τ.μ φερόμενου ιδιοκτήτη Γεώργιου Σαββόπουλου.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

5. Έγκριση της καταρχήν άρσης της αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για το
τμήμα της με κτηματολογικό αριθμό (7) ιδιοκτησίας και την εκκίνηση της διαδικασίας
τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ώστε αυτή να καταστεί οικοδομήσιμη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 & 88 του Ν. 4759/20.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης
6. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 101/4-5-2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
σχετική με την Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο

2
Ο.Τ.59/Τ.21, που περικλείεται από τις οδούς Ανδρ. Μουράτη – Παρ. Αινίτου – Καρδάση – Ν.
Ιωνίας – Σοφιανοπούλου – Εμμανουηλίδη – Σουλτάνη, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ.
(ΦΕΚ 79Δ/1988), για τον καθορισμό αυτού ως κοινόχρηστου χώρου, χώρου πρασίνου – αναψυχής –
πλατείας.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

7. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά, στο Ο.Τ.
200/Τ.25 που περικλείεται από τις οδούς Μεθώνης – Ασκληπιού – Σπηλιωτοπούλου – Παλαμηδίου,
σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. Α2764/2021 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πειραιά, για:
 την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. 1253/23-12-1997
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά – ΦΕΚ 129Δ/3-3-1998 στο
οικοπεδικό τμήμα υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ1 με επιφάνεια 4.375,02 τ.μ. και τον
καθορισμό αυτού ως οικοδομήσιμου χώρου, με όρους και περιορισμούς δόμησης της
περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν. 4759/20.
 την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 91, του Ν. 4759/20 στο οικοπεδικό
τμήμα υπό στοιχεία Α-Β-Τ2-Τ1-Α με επιφάνεια 227,77 τ.μ., όπως αυτά εμφαίνονται στο από
Ιουλίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

8. Συμπλήρωση των με αρ. 118/2012 και 23/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορούσαν την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών του Δήμου
Πειραιά και καθιέρωση λειτουργίας σε 12ώρη, 16ώρη και 24ώρη βάση.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

9. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως
υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για τα εξής κάτωθι έργα:
Α. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ ΣΤΟ Π.Δ.99/2017-ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – με Ενάριθμο έργου
2020ΕΠ08510101 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.
Β. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ Π.Δ.99/2017-ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ – με Ενάριθμο έργου 2020ΕΠ08510102 χρηματοδοτούμενο από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
10. Μετονομασία του χώρου που βρίσκεται μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο από ΠΑΡΚΟ
ΚΡΗΤΗΣ σε Πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
11. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2 ο τρίμηνο
έτους 2022, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 30/6/2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
12. Έγκριση του αιτήματος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ για παραχώρηση προαυλίου χώρου έμπροσθεν του
Δημοτικού Θεάτρου με σκοπό την πραγματοποίηση της 20 ης Επετειακής Πανελλήνιας
Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών αιμοδοτών, στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:00.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
13. Έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου – μετατόπισης περιπτέρου από την συμβολή των
οδών Φίλωνος & Σκουζέ, στην συμβολή των οδών 25 ης Μαρτίου & Φαλήρου.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

3

14. Υλοτομία ενός φοινικοειδούς του είδους Ουασιγκτώνια στην οδό Κλεισόβης 12.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

15. Υλοτομία ενός δένδρου πεύκου στη διασταύρωση των οδών Ηρακλείου & Χανίων στην
Καστέλλα.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
16. Πρόταση για συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Τεκμηρίωση και Αξιοποίηση
της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Δημοτική Παράταξη «Πειραιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *