Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, τη Δευτέρα 24-5-2021 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

*          Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών & Περιφερειακών Αρχών».

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α’ τρίμηνο έτους 2021, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-3-2021.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 780/26-11-18 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά σε περιοχή χρήσης γης ¨Οικιστικό Πρόγραμμα¨ για την ένταξη του ακινήτου επί της οδού Θηβών 50 & Φαλήρου ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά, σε περιοχή ¨Γενική Κατοικία¨ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13β του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016, ως προς την αλλαγή χρήσης γης, στο σύνολο της ζώνης με χρήση ‘Οικιστικό Πρόγραμμα’.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. 4. Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τα έργα: 1) Εργασίες επισκευής και συντήρησης στα ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, 2) Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά, 3) Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2018 & 4) Ανακαίνιση Ιωνιδείου Σχολής.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το έργο: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΓΚ-ΓΟ) ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ – με Ενάριθμο έργου 2021ΕΠ08510027 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για τα έργα της  ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 

 1. Καθορισμός του αριθμού των δόσεων που αφορούν την καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2021 από ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την παρ.1 του αρθρ. 50 του Ν.4257/2014 η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του αρθρ. 13 του από 20/10/1958 Βασιλικού Διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του αρθρ. 16 του Ν.3254/2004.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου Πειραιά ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή-Climattica», β) ορισμού Πολιτικού εκπροσώπου και Συντονιστή στο ανωτέρω δίκτυο γ) συμμετοχής στο κεφάλαιο με το ποσό των 2.036,88 € και δ) εξουσιοδότησης του Νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά για την υπογραφή του αντίστοιχου καταστατικού.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Έγκριση ετήσιας μείωσης μισθωμάτων των μισθωτών του Δήμου μας 1) της εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε  ισόγειο κατάστημα επί της οδού Βασ. Γεωργίου 6 στο ημιτελές ακίνητο της Ραλλείου & 2) του ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ισόγειο κατάστημα επί της οδού Καραϊσκου 102, σύμφωνα με το N.4071/2012 ΦΕΚ  85 Α΄/11-4- 2012.

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

 

 1. 9. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 8/4/2021, σύμφωνα με τις οποίες συμβιβάσθηκαν (3) υπόχρεοι για παραβάσεις αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων του έτους 2018.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 10. Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. 51 Σχολικών Φυλάκων για τη χρονική περίοδο ‘Ιούλιος 2001 έως Ιούνιος 2006’.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. ‘Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης έξι μηνών ή μέχρι της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την εκπόνηση της Περιβαλλοντικής Μελέτης για το κοιμητήριο «Αναστάσεως» Πειραιά .

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή ποσού ύψους 70.858,69 €, από τον ειδικό λογαριασμό της Ιωνιδείου Σχολής, στα πλαίσια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη συμβασιούχο Ε.Β. Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Λήψη απόφασης για την διοικητική αποβολή αυθαιρέτως καταλαμβάνοντα σχολάζον περίπτερο επί της Πλατείας Κανάρη αρ. 3, στον Πειραιά.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Λήψη απόφασης για την διοικητική αποβολή αυθαιρέτως καταλαμβάνοντα σχολάζον περίπτερο επί της οδού Τσαμαδού αρ. 23, στον Πειραιά.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση για παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021 του Δήμου Πειραιά», από 28-05-2021 έως 06-06-2021.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση 80 διαφημιστικών θέσεων στα στέγαστρα στάσεων λεωφορείων , για την προβολή των «Πολιτιστικών Ημερών και Διαδρομών Θάλασσας Δήμου Πειραιά 2021»  που θα πραγματοποιηθούν από 28/5/2021 έως 6/6/2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση 22 διαφημιστικών στεγάστρων στάσεων λεωφορείων (49 όψεις) στον Ο.Π.Α.Ν., για την προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, για το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου 2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΚΝΕ, για δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την πραγματοποίηση μαθητικού φεστιβάλ, πέριξ του ρολογιού στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 5 Ιουνίου από 10:00 έως 24:00.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του “Χαμόγελου του παιδιού”, για δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου για την πραγματοποίηση δράσης εθελοντικής αιμοδοσίας το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Μαΐου 2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Παραχώρηση μίας ειδικής θέσης για ολιγόχρονη στάθμευση που αφορά το “Εμβολιαστικό Kέντρο του Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟΥ”, επί της οδού Ζαννή στη συμβολή της με την οδό Αφεντούλη.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστου υλικού τα οποία βρίσκονται τα 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά και στο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής.

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

 

 1. Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστου υλικού τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

 

 1. Υλοτομία ενός (1) δένδρου αείλανθου επί της οδού Μαδύτου 4 και αντικατάστασή του με νέο.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Υλοτομία ενός (1) δένδρου χαρουπιάς επί των οδών Μαδύτου 2 & Επιδαύρου και αντικατάστασή του με νέο.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *