Με 72 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

Την Τετάρτη 25-10-2023 και ώρα 17:00, δια ζώσης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 11 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91/τ.A΄/2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023 Δήμου Πειραιά (10η).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (8 η ).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
3. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένης Έκθεσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, περί υπαγωγής της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) του Δήμου Πειραιά, στις διατάξεις του άρθρου
52 παρ. 1 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/6-10-2023).
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
4. Αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών, αλλαγή των συντελεστών τους και παρουσίαση
της ανταποδοτικότητας για το έτος 2024.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
5. Έγκριση κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2024.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
6. Έγκριση κανονισμού τελών διαφήμισης έτους 2024.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
7. Έγκριση νέου κανονισμού των όρων και προϋποθέσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου από
υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο, Κυριακάτικη Αγορά, θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις, εποχιακά ) και
από περίπτερα (κουβούκλια, ψυγεία κ.λπ.)
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
8. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Β’ τριμήνου έτους
2023, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 30/6/2023.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

9. Έγκριση ή μη του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής
Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π), οικονομικού έτους 2022.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
10. Έγκριση Β’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
(ΚΟ.Δ.Ε.Π.) του Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
11. Έγκριση 3 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Πειραιά, έτους 2023.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
12. Παροχή έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Δήμου Πειραιά προς την Ιερά Μητρόπολη
Πειραιώς.
Εισηγητής: Δήμαρχος
13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της
δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
14. Συγκρότηση ετήσιων επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής όλων των διαγωνισμών
και των απευθείας αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών βάσει του N. 4412/2016.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
15. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών για τα
έτη 2023 – 2024 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ.
Εισηγητής: Δήμαρχος
16. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 76/09-03-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την
αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ) της Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας
17. Συμπληρωματική παρακατάθεση αποζημίωσης συνολικού ποσού 316.106,29 €, που αντιστοιχεί
σε συμπληρωματική αποζημίωση και δικαστικά έξοδα, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν
δικαστικά δικαιούχοι, για τη συντέλεση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επανεπιβλήθηκε με το
από 4-11-2019 Προεδρικό Διάταγμα – ΦΕΚ 704 Δ/29-11-2019, σε τμήμα ακινήτου επί της οδού
Ομ. Σκυλίτση 34, στο Ο.Τ 168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης
18. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε και 2 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Πειραιά, με ανάδοχο την εταιρεία ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε με συμβατική δαπάνη: 492.235,88 € ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δήμαρχος
19. Έγκριση 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:
Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Δήμαρχος

20. Έγκριση πρωτοκόλλου της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Εργασίες
Συντήρησης – Επισκευής Υδραυλικών – Αποχετευτικών Εγκαταστάσεων και δικτύων Όλων των
Δημοτικών Κτιρίων Έτους 2019 Σ. Ε. 2/2019 .
Εισηγητής: Δήμαρχος
21. Έγκριση πρωτοκόλλου της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση
φθαρμένων επιφανειών επιχρισμάτων – επίχρωσης οροφών και τοιχοποιιών σε όλα τα Δημοτικά
Κτίρια.
Εισηγητής: Δήμαρχος
22. Έγκριση α) τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης της Πράξης με τίτλο Δίκτυο
Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των
Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό
κίνδυνο κ.λπ.),στο Δήμο  Πειραιά, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5093139 που είναι ενταγμένη στο
πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ Αττική 2014-2020) ως προς την ημερομηνία
λήξης της Πράξης, β) ενεργοποίησης της προαίρεσης ποσού 429.317,29 € πλέον ΦΠΑ που
προβλέπεται στην σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22SYMV011605252 2022-11-15 για την Πράξη με τίτλο
Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής
των  Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό
κίνδυνο κ.λπ.)στο Δήμο  Πειραιά, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5093139 που είναι ενταγμένη στο
πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ Αττική 2014-2020).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
23. Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 42413/15-10-2021 σύμβασης με ΑΔΑΜ:
21SYMV009397663 με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ως προς το ποσό κατά 10% και ως
προς τη διάρκεια κατά ένα έτος ή την εξάντληση του αντικειμένου της σύμβασης.
Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας
24. Έγκριση τροποποίηση σύμβασης, ως προς τη διάρκεια, που αφορά το έργο με τίτλο Δράσεις
Δημοσιότητας-Δικτύωσης & Ενημέρωσης έτους 2023 Βιωματικές Δράσεις μεταξύ του Δήμου Πειραιά
και του οικονομικού φορέα: Συνεταιρισμός Εργαζομένων COMMONSPACE Aρχιτεκτονική Αστικός
Σχεδιασμός Χωρικές Στρατηγικές και Συμμετοχικός Σχεδιασμός.
Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας
25. Έγκριση τροποποίηση σύμβασης, ως προς τη διάρκεια, που αφορά το έργο με τίτλο Δράσεις
Δημοσιότητας-Δικτύωσης & Ενημέρωσης έτους 2023 Βιωματικές Δράσεις μεταξύ του Δήμου Πειραιά
και του οικονομικού φορέα DESIGNATURE O.E.
Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας
26. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αρ. 40554/16-9-2022 (τροποποιητικής) σύμβασης μεταξύ
του Δήμου και της εταιρείας Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε, για την προμήθεια
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 95213/5-10-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της με αρ. 160/20-3-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

27. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής
Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο: ΑΠΟΨΗ Α.Ε. για την
υλοποίηση της υπηρεσίας: «Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων
στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5062147 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της
ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

28. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο Κέντρο Στήριξης της
Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) του Δήμου Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050830 η οποία είναι
ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
29. Έγκριση Σχεδίου για το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ  Δήμου Πειραιά και της Κοινοπραξίας
για το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) του Δήμου Πειραιά για τη λειτουργία του
Κέντρου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) του Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
30. Έγκριση πρόσληψης διακοσίων ενενήντα (290) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας (8) οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
205 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
31. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 422/14-07-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ως προς την εξαίρεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης από την εφαρμογή της
πενθήμερης εργασίας και την καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
32. Έγκριση της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 432/19-07-2023 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ως προς την εξαίρεση των Διευθύνσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από την
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση λειτουργίας σε 12ωρη και 16ωρη βάση,
αντίστοιχα.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
33. Έγκριση της αύξησης των ωρών εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης του Δήμου μας, ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-
ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
34. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μόνο κατά το
μέρος που αφορά την χορήγηση υπηρεσιών διαδικτύου, επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 104.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
35. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Κοραή, για τη διεξαγωγή
εκδήλωσης – έκθεσης κλασικών οχημάτων στις 12/11/2023, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου
Πειραιά και του Destination Piraeus.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη
36. Έγκριση παραχώρησης χώρου στην πλατεία Κοραή, την 1/12/2023, όπου θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, για την παγκόσμια
ημέρα κατά του AIDS.
37. Δωρεάν παραχώρηση 60 διαφημιστικών θέσεων στα στέγαστρα αναμονής επιβατών αστικών
λεωφορείων, για την προβολή των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
38. Καθορισμός κανόνων και ωραρίου λειτουργίας των πάρκων εκτόνωσης δεσποζόμενων σκύλων
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη39. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα
κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές  βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
του Δήμου μας.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
40. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου επί της οδού Αγίου Δημητρίου
168.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
41. Διαγραφή από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ, συνολικού
ποσού 8.877,41 € , που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) υπόχρεους.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
42. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.327,50 €, λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες
των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
43. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.413,00 €, λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες
των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
44. Διαγραφή ποσού 1.463,00 €, το οποίο αφορά σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ., λόγω εκπρόθεσμης
βεβαίωσης των οφειλών.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
45. Διαγραφή ποσού 1.405,50 €, το οποίο αφορά σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ., λόγω εκπρόθεσμης
βεβαίωσης των οφειλών.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
46. Διαγραφή ποσού 1.045.662,74 €, που αφορά παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.) έτους 2001.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
47. Διαγραφή ποσού 1.698,42 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ., λόγω εκπρόθεσμης
βεβαίωσης των οφειλών.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
48. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 751,00 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που
αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού
κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
49. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 711,00 € από της χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν
σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού
κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης50. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.027,50 € από της χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν
σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού
κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
51. Διαγραφή ποσού 150,00 €, µε κωδικό οφειλέτη 908605, το οποίο αφορά δικαιώµατα χρήσης
οικογενειακού τάφου µε στοιχεία ∆/22/404/Γ.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
52. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 6.229,08 €,
μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4178/13 για τον υπόχρεο με κωδικό 240919.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
53. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 230,58  €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακών ειδοποιήσεων.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
54. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 778,08  €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
55. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 792,00 €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
56. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 4.141,12 €,
μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4495/17 για την υπόχρεο με κωδικό 918454.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
57. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 206,01  €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακών ειδοποιήσεων.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
58. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 239,67  €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
59. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 324,52 €, που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ., λόγω
υπαιτιότητας της υπηρεσίας (κωδικός οφειλέτη 214642).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
60. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 546,21 €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
61. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 631,47 €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
62. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 422,50 €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

63. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 257,18 €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
64. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 793,06 €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
65. Διαγραφή ποσού 34,50 € από παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησής της μέσω ΕΛΤΑ.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
66. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, συνολικού ποσού 5.961,64,
μετά την εξόφλησή του προστίμου για την ίδια έκθεση αυτοψίας από έναν από τους συνιδιοκτήτες
του αυθαιρέτου.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
67. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 1.042,06 €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από
πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα Χαρβαλάκου
68. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 66,50 € που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για
παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
69. Διαγραφή ποσού 131,00 € από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησής τους.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
70. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 46,92 €, που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο μη
έγκαιρης καταβολής χρέους, λόγω ετεροχρονισμένης αποστολής του τιμολογίου από την υπηρεσία
μας (κωδικός οφειλέτη 806216).
Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας
71. Καταστροφή και ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται σε υπηρεσίες του Δήμου και
σχολεία.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής
72. Έγκριση υλοτομίας ενός δένδρου ευκαλύπτου επί της οδού Γρ. Θεοτόκη 50.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη