Πειραιάς: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 12-7-2023 και ώρα 17:00, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (υβριδική
συνεδρίαση), ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη με link που θα αποσταλεί,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23
(ΦΕΚ 91/τ.A΄/2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (6 η ).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
2. Απολογισμός του έργου του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Εισηγητής: Ηλίας Σαλπέας
3. Παρουσίαση του έργου Το ταξίδι του Πειραιά, ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο σε
περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.
Εισηγητής: εταιρεία Panentertainment
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου
SUB3. Αθηναϊκή Ριβιέρα 1.Αστικός Περίπατος (Ακτή Θεμιστοκλέους Δήμου Πειραιά) (κωδικός ΟΠΣ
ΤΑ 5185100).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
5. Έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Πειραιά, με ανάδοχο την εταιρεία ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε κατά 116 ημέρες, ήτοι έως 31-12-2023.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης
6. Έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: Εργασίες Συντήρησης – Επισκευής
Υδραυλικών – Αποχ/κών Εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των Δημοτικών Κτιρίων Σ.Ε. 2/2021,
κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 14/03/2024.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

7. Έγκριση παράτασης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ) μέχρι 27/08/2023.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης
8. Έγκριση παράτασης του έργου: Λειτουργική και Περιβαλλοντική αναβάθμιση οδού
Δωδεκανήσου και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά μέχρι 30/10/2023.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης
9. Έγκριση παράτασης του έργου: ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, μέχρι 24-7-
2023 και έγκριση 1 ου ΑΠΕ.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης
10. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 12026/318/22 σύμβασης με την εταιρεία ΝΤΑΛΑΕΚ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ περί Προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για την κίνηση των οχημάτων –
μηχανημάτων του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2021-2022-2023 (αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά
20.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Λεωνίδας Μανωλάκος
11. Aποδοχή των οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής &
Επικοινωνίας Δ.Ε.Π.Ε.Π. για τέλη κυκλοφορίας έτους 2023, των μηχανημάτων έργου της
Δ.Ε.Π.Ε.Π. και έγκριση καταβολής τους.
Εισηγητές: Χαραλαμπία Ζηλάκου
12. Χορήγηση άδειας παράστασης στο Εθνικό Θέατρο (Πειραιώς 52), για 40 παραστάσεις από 23-
7-2023 έως και 25-10-2023.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
13. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα
κατάταξης, μετά τις διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου
μας.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
14. Έγκριση πίνακα κατάταξης μοριοδότησης βρεφών & νηπίων σχολικού έτους 2023-2024
στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-12-17 τεύχος Β΄
άρθρο 3§5.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
15. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΙΪΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΓΙΑ ΣΑΧΙΜΠ Ε ΖΑΜΑΑΝ (ΑΣΥ), για παραχώρηση της πλατείας-
πάρκου ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ-Καμίνια Πειραιά, στο πλαίσιο της τέλεσης της θρησκευτικής εορτής
ASURA, με σκοπό εκδήλωση-ομιλία το διήμερο 28 και 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023, από 13:00μ.μ. έως
18:00μ.μ.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
16. Έγκριση ή μη των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για τη
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 28-06-2023 σύμφωνα με τις οποίες συμβιβάστηκαν δύο
(2) υπόχρεοι για παραβάσεις αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων του έτους 2021.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
17. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 45.284,57 €
μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4495/17 για τον υπόχρεο με κωδικό 785981.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

18. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 19.586,31 €
μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4495/17 για την υπόχρεο με κωδικό 918900.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
19. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 33.122,62 €
μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4495/17 για τους υπόχρεους με κωδικούς
8161582,8161595 και 137487.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
20. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 123,42 € που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για
παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 200344).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
21. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 123,42 € που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για
παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 197829).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
22. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 122,76 € που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για
παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 196037).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
23. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 122,76 € που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για
παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 197393).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
24. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 65,45 € που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για
παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 6629425446).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
25. Διαγραφή από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ, συνολικού
ποσού 7.831,03 € , που αντιστοιχεί σε δέκα οκτώ (18) υπόχρεους.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
26. Διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμα ανέγερσης και
διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στo ακίνητο επί της οδού Παπάζογλου 21, ποσού 5.463,31 €
για τον Σ.Γ. (ΑΦΜ 006604746, ΔΟΥ: Καρδίτσας, κωδ. Υπόχρεου 708600).
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης
27. Καταστροφή και ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται σε νηπιαγωγεία του Δήμου
Πειραιά.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής
28. Υλοτομία δύο ατόμων νεραντζιάς επί της οδού Φωτίου Κορυτσάς 262.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη