Στα 12,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά μετά φόρων κέρδη της ΟΛΠ ΑΕ

Στα 12,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά μετά φόρων κέρδη της ΟΛΠ ΑΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2023 έναντι 12,6
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% στα 43,9 εκατ. ευρώ. Στην άνοδο
των εσόδων συνέβαλαν οι τομείς Κρουαζιέραε (+146,5%), Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (+1,9%) και Σταθμού Αυ-
τοκινήτων (+22,8%), καθώς και Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (+12,6%), επιβραβεύονται τις προσπάθειες της
διοίκησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρηση αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Πρόσθετα, το μέσο
μηνιαίο μεικτό κέρδος για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ ενώ τη συγκριτική περίοδο του
2022 ανήλθε σε 7 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη συνεχή εξέλιξη. Τα Βελτιωμένα αποτελέσματα και τα περιθώρια
κερδοφορίας αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τη Βελτιωμένη απόδοση των εσόδων, αλλά και την αποτελεσματική πολιτι-
κή διαχείρισης κόστους, τονίζει ΟΛΠ ΑΕ.