Ερώτηση και ΑΚΕ κατέθεσαν 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού

Ερώτηση και ΑΚΕ κατέθεσαν 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Μάριου Κάτση και της Αναπληρώτριας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Νατάσας Γκαρά και θέμα της τη διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων  κατά του κορωνοϊού COVID-19.

 

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

 

Με το άρθρο 74 του ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248/Α/13-12-2020) που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο αποφασίστηκε η απαραίτητη πραγματοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης για τον εμβολιασμό κατά του covid-19. Παρόλα αυτά η διαδικασία για την πραγματοποίηση της εκστρατείας αυτής παραπέμπει σε πρακτικές Λίστας Πέτσα.

 

Η Λίστα Κικίλια, όπως ονομάστηκε – και όχι άδικα –  είναι μια ακόμη περίπτωση αδιαφάνειας, παρόμοια με τις υπόλοιπες αδιαφανείς

 

Μέχρις στιγμής, το συνολικό ποσό που έχει αφαιρέσει η Κυβέρνηση από τα δημόσια ταμεία και έχει διοχετεύσει με πλήρη αδιαφάνεια σε διάφορα ΜΜΕ για «επικοινωνιακές προβολές», αγγίζει συνολικά τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

 

Σε ό,τι αφορά τη Λίστα Κικίλια το κονδύλι ορίστηκε στα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Το αρχικό αυτό κονδύλι ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο που είχε δοθεί έως τότε, μετά την Λίστα Πέτσα.  Φαίνεται όμως πως δεν ήταν αρκετό.

Με πρόσφατη κοινή απόφαση των υπ. Οικονομικών και Υγείας η δαπάνη αυξάνεται κατά 1,24 εκατομμύρια, αγγίζοντας πλέον τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

 

Η απόφαση αυτή αποτελεί τη 2η κατά σειρά τροποποίηση της, εφαρμοστικής του ν.4671/2020, κοινής απόφασης  των υπ. Οικονομικών και Υγείας. Όπως αναφέρεται στον αρ. 74 του ν. 4761/2020, « Το Υπουργείο Υγείας δύναται να οργανώνει Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 (Εθνική Εκστρατεία) με αντικείμενο τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19».

 

Η καμπάνια αυτή θα «έτρεχε» μέχρι και την 30η Μάϊου 2021 και θα στηρίζονταν στην «συνεργασία και συμπράξεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εν γένει, περιλαμβανομένων ιδίως των πολιτικών κομμάτων, της Εκκλησίας της Ελλάδος, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, ιατρικών και φαρμακευτικών συλλόγων, συλλόγων ασθενών και λοιπών επιστημονικών συλλόγων, ενώσεων και φορέων, επαγγελματικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), με σκοπό την ασφαλή ενημέρωση και τη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά του κορωνοϊού COVID-19».

 

Μια τριμελής επιτροπή, απολύτως ελεγχόμενη από τον Υπουργό Υγείας, αποκτά την πλήρη επίβλεψη του έργου.

 

Την ευθύνη παραλαβής των παραδοτέων έχει μια ειδική επιτροπή παραλαβής, της οποίας τα μέλη δεν περιγράφεται ποια είναι στον ν.4671/2020, αλλά ορίζονται με εφαρμοστική ΚΥΑ. Μέχρι και την προαναφερόμενη 2η τροποποίηση, η επιτροπή αυτή δεν είχε οριστεί, καθώς δε μνημονεύεται κάποια απόφαση ορισμού και συγκρότησης.

 

Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά σε «δύο (2) συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο αντιστοίχως: α) τον δημιουργικό σχεδιασμό της εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών […] και β) τη διάθεση, με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο, οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό, των μηνυμάτων και του υλικού της».

 

Για τις συμβάσεις αυτές αρμόδια είναι η τριμελής Επιτροπή, η οποία «απευθύνει πρόσκληση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και προβαίνει σε διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά παρέκκλιση ειδικότερων εθνικών διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών.»

Ωστόσο, το γεγονός ότι η κυβέρνηση επικαλείται την ως άνω διάταξη αντίκειται στην κοινή λογική, καθότι αυτή αναφέρει ότι η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης επιτρέπεται «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε  γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που  προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση».

 

Με την επίκληση της διάταξης αυτής η κυβέρνηση, είτε παραδέχεται την ανικανότητά της και την έλλειψη σχεδίου και μη έγκαιρου προγραμματισμού, είτε αποδεικνύει ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να συνεχίσει και σε αυτό το ευαίσθητο θέμα την τακτική της παράκαμψης κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Τονίζεται δε, πως «η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή» και πως η Επιτροπή «έχει την υποχρέωση της παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο».

 

 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

1. Γιατί επί έξι μήνες από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου και ενώ η εμβολιαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη παρουσιάζεται ολιγωρία και έλλειμα στην ενημέρωση των πολιτών;

 

2. Βάσει ποιας ανάγκης κρίθηκε σκόπιμη επιπλέον δαπάνη 1,24 εκατομμύρια ευρώ;

 

3. Για ποιους λόγους στην εφαρμοστική του ν.4671/2020 ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/24.12.2020 – ΦΕΚ Β’5717/24-12-2020) και την 1η τροποποίησή της (Δ1α/ΓΠ.οικ. 9751/12.2.2021 – ΦΕΚ Β’608/16-2-2021), δεν είχε εμπλοκή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη διαδικασία πληρωμής;

 

4. Για ποιους λόγους στη 2η τροποποίησή της εφαρμοστικής του ν.4671/2020 ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠ.οικ. 28176/6.5.2021 – ΦΕΚ Β’1879/11-5-2021), προστέθηκε η πρόβλεψη για προκαταβολή των ποσών προς τα ΜΜΕ κατά την τμηματική παροχή των υπηρεσιών προβολής, σύμφωνα με το άρ.114 του ν.4270/2014;

 

5. Ποιες τμηματικές παραλαβές έχουν γίνει μέχρι σήμερα, σε ποια χρηματικά ποσά αντιστοιχούν και τι πληρωμές έχουν γίνει σε ΜΜΕ και αναδόχους;

 

6. Έχει οριστεί και συγκροτηθεί η ειδική επιτροπή παραλαβής της παρ.4 του άρ.74 του ν.4671/2020, η οποία έχει την ευθύνη παραλαβής των παραδοτέων; Αν όχι, ποιος έχει την ευθύνη της παραλαβής παραδοτέων και ποια η νόμιμη βάση της διαδικασίας;

 

7. Θα γνωρίζει το Υπουργείο ακριβή στοιχεία για το που και πως θα κατανεμηθούν τα ποσά για την ενημερωτική καμπάνια, όπως ορίζεται στις ΚΥΑ; Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των ΜΜΕ στην καμπάνια και με ποιες διαδικασίες θα τεκμαίρεται και θα εξασφαλίζεται η κατανομή με βάση την ακροαματικότητα και την αναγνωσιμότητα των ΜΜΕ;

 

8. Θα τηρηθεί η ποσόστωση της κατανομής της διαφημιστικής δαπάνης του 30% κατ’ ελάχιστο στα Μέσα της Περιφέρειας (κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στο άρθρ. 4 του Π.Δ 261/1997 και όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον ν.4487/2017);

 

Αιτούμαστε δε, να κατατεθούν από τους κ.κ. Υπουργούς τα ακόλουθα έγγραφα:

 

1) Τις συμβάσεις που περιγράφονται στην παρ.3 του αρ.74 του ν. 4761/2020 και αφορούν α)  στον «δημιουργικό σχεδιασμό της εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών» και β) στην «πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα τα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό τους», καθώς και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην σχετική πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους φορείς (κριτήρια αξιολόγησης, οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν, προσφερόμενες υπηρεσίες, πιθανές ενστάσεις κλπ

 

2) Την απόφαση έγκρισης από την αρμόδια για το έργο, Τριμελή Επιτροπή του Υπουργείου και τις σχετικές εισηγήσεις για το συγκεκριμένο ενημερωτικό πρόγραμμα, από όπου να προκύπτουν η ανάλυση των δράσεων, το περιεχόμενο και ο προϋπολογισμός αυτού, καθώς και τα πρακτικά της αντίστοιχης συνεδρίασης/ων της Επιτροπής.  Επίσης, τα πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων και τυχόν έκθεση απολογισμού (με τα απαραίτητα συνοδευτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) της Επιτροπής σχετικά με την «παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο», καθώς και της ειδικής επιτροπής παραλαβής σχετικά με την «παραλαβή των παραδοτέων», που αποτελούν υποχρέωση και ευθύνη τους, αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.74 του ν. 4761/2020 και τις εφαρμοστικές ΚΥΑ. Ακόμα, την ΚΥΑ με την οποία ορίστηκε και συγκροτήθηκε η ειδική επιτροπή παραλαβής.

 

3) Αναλυτική λίστα με την κατανομή των ποσών ανά ΜΜΕ και τα τεκμήρια ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας στα οποία στηρίζονται οι αποφάσεις κατανομής.

 

4) Κάθε εντολή πληρωμής που έχει πραγματοποιηθεί προς ΜΜΕ και αναδόχους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *