Intrakat: Δυναμική ανάπτυξη και νέα στρατηγική

Ενοποιημένο κύκλο εργασιών 214,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2021 ο όμιλος Intrakat, ενώ σημαντική αύξηση κατέγραψε και ο εταιρικός κύκλος εργασιών, ο οποίος ανήλθε στα 209,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2021 που ανακοίνωσε ο όμιλος έχουν ως εξής: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά την χρήση 2021 ανήλθε σε € 214,8 εκ. έναντι € 174,5 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 23,1%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, επηρεασμένα από την πρωτοφανή αύξηση των τιμών των βασικών πρώτων υλών και της ενέργειας και παρά την σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, διαμορφώθηκαν στο ύψος των € 15,6 εκ. από € 17,7 εκ., παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 11,8%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες € -23,2 εκ. έναντι ζημιών € -12,9 εκ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € -22,6 εκ. έναντι ζημιών € -12,4 εκ. την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα EBITDA για την χρήση 2021 ανήλθαν σε ζημίες € 5,5 εκ. από κέρδη € 1,6 εκ. το 2020 και τα προσαρμοσμένα EBITDA, που δεν περιλαμβάνουν την επίδραση εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 2,8 εκ. από κέρδη € 2,0 εκ. το 2020.

Οικονομικά αποτελέσματα εταιρείας
Σε εταιρικό επίπεδο ο κύκλος εργασιών κατά την χρήση 2021 κατέγραψε σημαντική αύξηση της τάξης του 31,9% και ανήλθε στο επίπεδο των € 209,5 εκ. έναντι € 158,8 εκ. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες € -17,2 εκ. έναντι ζημιών € -7,1 εκ. του 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € -16,7 εκ. έναντι ζημιών € -6,6 εκ. Τα EBITDA της Εταιρείας κατά την χρήση 2021 ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 4,8 εκ. έναντι κερδών € 3,1 εκ. την προηγούμενη χρήση ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 2,6 εκ. έναντι κερδών € 3,6 εκ.

Διπλασιασμός του ανεκτέλεστου υπόλοιπου
Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου Intrakat κατέγραψε ιστορικό υψηλό και σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, προσδίδοντας έτσι ιδιαίτερα θετικές προοπτικές αναφορικά με την μελλοντική εξέλιξη των εργασιών. Ειδικότερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στις 31.12.2021 ανήλθε σε € 556 εκ. πλέον € 577 εκ. νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει η Εταιρεία έως σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους, με συνέπεια τα προς εκτέλεση έργα να ξεπερνούν τα € 1,1 δισ.

Οι παράγοντες που επηρέασαν τα καθαρά αποτελέσματα
Η μείωση που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 οφείλεται κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους παράγοντες:

Μεγάλη αύξηση στο κόστος της ενέργειας και πρωτοφανείς αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών (σίδηρος, πλαστικά, καλώδια, ασφαλτικά κλπ.) σε παγκόσμιο επίπεδο,
Δυσχέρειες σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, που οδήγησαν σε ελλείψεις υλικών και πρώτων υλών καθώς και σε σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοσή τους.
Επιπλέον κόστη παραγωγής και επιτάχυνσης για έργα που επιβαλλόταν η ανελαστική ολοκλήρωση και παράδοσή τους.
Προσδοκίες για εξομάλυνση του κόστους
Αναμένεται άμεση εξομάλυνση του κόστους υλοποίησης των τεχνικών έργων μέσω:

Του προγράμματος αναθεωρήσεων του Υπουργείου Υποδομών που αναμένεται να οριστικοποιηθεί άμεσα.
Της προσδοκώμενης αύξησης παραγωγής των έργων στην μετά Covid-19 περίοδο που σε συνδυασμό με την δημοπράτηση των νέων μεγάλων έργων προδιαγράφουν τη βελτίωση του κύκλου εργασιών και την κερδοφορίας.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Εταιρεία, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν στην λειτουργία της οι παραπάνω αναφερθέντες παράγοντες, κατάφερε να τηρήσει στο ακέραιο, τις συμβατικές της δεσμεύσεις αναφορικά με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των έργων της, όπως ενδεικτικά το έργο των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της Fraport Greece, το οποίο παραδόθηκε έγκαιρα και σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Νέα στρατηγική
Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Intrakat, το οποίο σηματοδότησε την χάραξη της νέας της στρατηγικής. Βάσει του νέου σχεδιασμού, η Εταιρεία εστιάζει πλέον στην ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων υψηλής ποιότητας (δημόσια έργα υποδομών, έργα περιβάλλοντος & τεχνολογίας, ΣΔΙΤ, ΑΠΕ, ανάπτυξη ακινήτων), στοχεύοντας στην μετάβαση από το τρέχον μοντέλο, που βασίζεται στο ανεκτέλεστο, σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής σταθερών ταμειακών ροών. Το νέο μοντέλο αναμένεται να μεγιστοποιήσει την αξία των μετόχων μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη συνεργειών μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Απώτερος στόχος τη νέας στρατηγικής είναι να εισέλθει η Intrakat σε μία νέα εποχή ανάπτυξης, τροφοδοτούμενης από τις τρέχουσες τάσεις στους παραπάνω κλάδους και να μετασχηματισθεί από έναν κατασκευαστή με εκτενή τεχνογνωσία, σε έναν όμιλο που παραδίδει τελικά προϊόντα υψηλής ποιότητας στους κλάδους κατασκευών, διαχείρισης έργων και ενέργειας.

Δηλώσεις διοίκησης
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης, δήλωσε με αφορμή την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2021:

«Το 2021 ήταν μια χρονιά σημαντικών δυσχερειών. Η πανδημία, οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ανατιμήσεων σε ενέργεια και βασικές πρώτες ύλες και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεισέφεραν στην δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας. Η Ουκρανική κρίση που ξέσπασε στις αρχές του 2022 ενίσχυσε περαιτέρω την αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον, η Intrakat το 2021 πέτυχε να ενισχύσει την δραστηριότητά της και να διαχειριστεί τις πολλαπλές προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σχεδίασε τη νέα της στρατηγική, την οποία και έθεσε άμεσα σε εφαρμογή, με σημεία αναφοράς την στροφή στην ενέργεια από ΑΠΕ και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους € 51 εκ. στις αρχές του 2022. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η νέα στρατηγική της Εταιρείας μας σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και την εμπειρία που κατέχει η Εταιρεία, αποτελούν τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να αντιπαρέλθουμε τις όποιες αντιξοότητες και να εισέλθουμε ανταγωνιστικά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον.»

Το οικονομικό περιβάλλον
Για το ευρύτερη οικονομικό περιβάλλον που επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου το προηγούμενο έτος, από την εταιρεία αναφέρουν τα εξής:

Για δεύτερο συνεχόμενο έτος η πανδημία του Covid-19 συνέχισε να πλήττει τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ η πανδημία άρχισε σταδιακά εντός του 2021 να υποχωρεί, νέες προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία παρουσιάστηκαν στο προσκήνιο. Απρόβλεπτες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των βασικών πρώτων υλών καθώς επίσης και διαταραχές στον κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας, οδήγησαν στην εμφάνιση σημαντικών πληθωριστικών τάσεων για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Επιπλέον, ο πόλεμος που ξέσπασε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις αρχές του 2022, επέτεινε τα ανωτέρω φαινόμενα.

Παρόλα αυτά, βασικοί κλάδοι της οικονομίας σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ήδη από τέλη του 2020 παρουσίασαν ενδείξεις ανάκαμψης, μια τάση που διατηρήθηκε σε όλη την διάρκεια του 2021. Εντός αυτού του περιβάλλοντος, η ελληνική οικονομία εμφάνισε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και δυναμική, με το ΑΕΠ του 2021 να ανακάμπτει θεαματικά, αντισταθμίζοντας σχεδόν πλήρως την πτώση που κατέγραψε το 2020.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *