Κόκκαλης: «Ορόσημο του σχεδίου μας – Χαιρετίζω την είσοδο της Standard General»

Όπως αναφέρει στην σχετική της ανακοίνωση η Intralot:  «Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 21.06.2022, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»), ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €129.224.124,70 και την έκδοση 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»).

 

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ακολούθως:

• Ποσοστό 37,82% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης, με την καταβολή συνολικού ποσού €48.877.742,02 που αντιστοιχεί σε 84.271.969 Νέες Μετοχές.
• Ποσοστό 54,84% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω κατανομής Νέων Μετοχών στην “CQ Holding Company, INC.” που η “Standard General L.P.” ελέγχει με την καταβολή συνολικού ποσού €70.866.047,20 που αντιστοιχεί σε 122.182.840 Νέες Μετοχές.
• Ποσοστό 7,34% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, με την καταβολή συνολικού ποσού €9.480.335,48 που αντιστοιχεί σε 16.345.406 Νέες Μετοχές. Δεδομένου ότι ο αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής υπερέβη τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έμειναν αδιάθετες κατόπιν ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και της κατανομής στην Standard General, οι ως άνω 16.345.406 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές κατ’ αναλογία του αριθμού Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής.

 

Συνεπεία των ανωτέρω και της από 25.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €129.224.124,70.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€66.840.064,50) με την έκδοση 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού εξήντα δύο εκατομμύριων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (€62.384.060,20) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων μιας χιλιάδων εκατό ευρώ (€111.401.100), διαιρούμενο σε τριακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (371.337.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία.
Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Ο Managing Partner της Standard General κ. Soo Kim δήλωσε: «Η Intralot έχει αναπτύξει δοκιμασμένες τεχνολογικές λύσεις και έχει αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο των τεχνολογιών Λοταρίας και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία στη Βόρειο Αμερική τα τελευταία 20 χρόνια. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την εταιρεία να επιταχύνει τις τεχνολογικές της επενδύσεις και την καινοτομία και να ανταποκριθεί στις πλούσιες ευκαιρίες σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.