Σημειώνεται ότι για να υπάρξει πλήρης απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, αυτό θα απαιτεί τη χρήση καυσίμων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα και τεχνολογιών που έχουν αναγνωριστεί ότι μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.

Τα υποψήφια καύσιμα που εξετάζονται στη μελέτη περιλαμβάνουν προηγμένα βιοκαύσιμα, καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και με δέσμευση άνθρακα κατά την παραγωγή τους.

Επίσης, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμφωνηθούν κίνητρα και πολιτικές προκειμένου να υπάρξει σταθερή ζήτηση και κλιμάκωση της παραγωγής τους. Η σχετική μελέτη που ανατέθηκε από τον ΙΜΟ, στο πλαίσιο του έργου Future Fuels and Technology for Low- and Zero-Carbon Shipping Project (FFT Project), αξιολογεί τη διαθεσιμότητα και την ετοιμότητα της τεχνολογίας πλοίων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των ναυτιλιακών καυσίμων, που μπορούν να απαλλάξουν τη διεθνή ναυτιλία από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και τη σκοπιμότητα επίτευξης διαφορετικών σεναρίων αποσυμφόρησης από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Όπως αναφέρεται, τα συμπεράσματά της μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στις τρέχουσες συζητήσεις για την αναθεώρηση της αρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τα αέρια του θερμοκηπίου, που θα οριστικοποιηθεί στη MEPC 80.

Τονίζεται ότι τα υποψήφια καύσιμα είναι και θα είναι ακριβότερα από τα χρησιμοποιούμενα σήμερα, όμως αυτό δεν θα αποτελεί εμπόδιο για την υιοθέτησή τους από τη ναυτιλιακή βιομηχανία εάν είναι μεγάλη η ζήτηση. Εξάλλου, υπογραμμίζεται ότι χρειάζεται ένα σαφές μήνυμα για να καταστεί δυνατή η επαρκής διαθεσιμότητά τους που θα μπορούσε να προέλθει από την επικείμενη αναθεωρημένη στρατηγική του ΙΜΟ για τα αέρια του θερμοκηπίου, που θέτει αναθεωρημένα επίπεδα φιλοδοξίας σε συνδυασμό με τις πολιτικές που απαιτούνται.

Τρεις φάσεις

Τα κύρια πορίσματα της μελέτης έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC 80) προκειμένου να βοηθήσουν στην ενημέρωση των κρατών-μελών καθώς εργάζονται προς την αναθεώρηση της αρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τα αέρια του θερμοκηπίου, παρέχοντας μια ανάλυση σκοπιμότητας σχετικά με τα πιθανά ενισχυμένα επίπεδα φιλοδοξίας.

Η μελέτη ανατέθηκε από τον ΙΜΟ στο πλαίσιο του έργου Future Fuels and Technology for Low- and Zero-Carbon Shipping Project (FFT Project) με στόχο την υποστήριξη της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία και την παροχή τεχνικών ανάλυσης στον Οργανισμό για την υποστήριξη των σχετικών συζητήσεων πολιτικής που διεξάγονται στην επιτροπή.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το καταπιστευματικό ταμείο Voyage Together Trust Fund της Δημοκρατίας της Κορέας και υλοποιείται από τη Γραμματεία του ΙΜΟ. Αναμένεται να διαρκέσει έως το 2025 και αποτελείται από τρεις κύριες φάσεις:

Μια μελέτη της τρέχουσας και προβλεπόμενης παγκόσμιας απορρόφησης και διάδοσης των θαλάσσιων μεταφορών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Προσδιορισμός και υποστήριξη των κινήτρων και των ρυθμιστικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και της κατάρτισης για την προώθηση της υιοθέτησης εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών, αλλά και της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μείωσης των εκπομπών.

Προώθηση της τεχνολογικής συνεργασίας -για παράδειγμα, μέσω πιλοτικών έργων- και οργάνωση δραστηριοτήτων προβολής για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας.