ΟΛΠ Α.Ε.: Διήμερο εργαστήριο για την προετοιμασία του Κανονισμού για τα ρυμουλκά πλοία

default

 

Σχετική μελέτη προσομοίωσης από εξειδικευμένα στελέχη της Lloyds Register
17 Ιουνίου 2024. Στις 29 και 30 Μαΐου 2024 η ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποίησε
διαδραστικό εργαστήριο για τη μελέτη και την προετοιμασία του Κανονισμού για τα
ρυμουλκά πλοία, μετά και την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος
(π.δ.83/2022).
Στο διήμερο εργαστήριο, στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε, εργαζόμενοι του τομέα Προσόρμισης
και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, καθώς και εκπρόσωποι του Λιμενικού
Σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πιλότων, συνεργάστηκαν εποικοδομητικά μέσω
συστημάτων προσομοίωσης προκειμένου να διεξαχθούν με ακρίβεια τα απαραίτητα
συμπεράσματα, αναφορικά με τα ρυμουλκά σκάφη που εξυπηρετούν τις λιμενικές
εγκαταστάσεις της εταιρείας. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία και τις
οδηγίες της διεθνούς φήμης Lloyds Register, η οποία παρείχε στο εργαστήριο το
απαραίτητο λογισμικό και έμπειρα στελέχη της καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Επίσης, η ΟΛΠ Α.Ε., αμέσως μετά την έκδοση του προαναφερόμενου προεδρικού
διατάγματος, συνεργάστηκε με δύο Πανεπιστήμια, από την Ελλάδα και το Ηνωμένο
Βασίλειο, και έχει ήδη λάβει μια μελέτη από το καθένα, προκειμένου να
χρησιμοποιήσει και αυτά τα δεδομένα και αποτελέσματα κατά τη διαμόρφωση του
κανονισμού για τα ρυμουλκά σκάφη.
Τέλος επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της μελέτης προσομοίωσης του εργαστηρίου
αναμένεται να δοθούν από την Lloyds Register εντός του Ιουνίου 2024, ώστε η ΟΛΠ
Α.Ε. να προβεί αμέσως μετά στην έκδοση του κανονισμού της για τα ρυμουλκά πλοία,
αφού προηγηθεί διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.
Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Λιμένα
Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ενός από τα πιο ολοκληρωμένα λιμάνια στην Ευρώπη
από πλευράς λιμενικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες στο Λιμάνι του Πειραιά περιλαμβάνουν την
κρουαζιέρα, τη μεταφορά επιβατών, τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα logistics και υπηρεσίες ελεύθερης ζώνης. Κύριος μέτοχος της ΟΛΠ
Α.Ε. με ποσοστό 67% είναι η COSCO Shipping, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του
κόσμου.
Την τελευταία δεκαετία η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει αδιάληπτη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και
με στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων ψηφιοποίησης, σε όλο το φάσμα των
λιμενικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της χώρας και
κυρίως ανταποδίδοντας σημαντικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία.
Η ΟΛΠ Α.Ε. ανήκει στο δίκτυο “ECO PORTS”, κατέχει πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 50001:2018, βρίσκεται στη λίστα ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας το 2024.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://olp.gr

PRESS RELEASE

PPA S.A.: Two-day workshop on the preparation of the Regulation for tugboats

Relevant simulation study by Lloyd’s Register

17 June 2024. On May 29 and 30, 2024, PPA S.A. conducted an interactive workshop
for the study and preparation of the Regulation for tugboats, following the issuance of
the relevant presidential decree (P.D. 83/2022).
At the two-day workshop, PPA S.A. executives, employees from the Berthing Sector
and the Ship Repair Zone, as well as representatives of the Coast Guard, including
pilots, collaborated constructively using simulation systems to accurately draw the
necessary conclusions regarding the tugboats serving the company’s port facilities.
The workshop was conducted under the supervision and guidance of the
internationally renowned Lloyd’s Register, which provided the necessary software and
experienced personnel throughout its duration.
Additionally, PPA S.A., immediately after the issuance of the aforementioned
presidential decree, collaborated with two universities, one from Greece and one from
the United Kingdom, and has already received a study from each to utilize this data
and results in formulating the regulation for tugboats.
Finally, it is noted that the results of the simulation study from the workshop are
expected to be provided by Lloyd’s Register in June 2024, allowing PPA S.A. to
proceed with issuing its regulation for tugboats, immediately after the consultation with
all relevant stakeholders.

About PPA S.A.
Piraeus Port Authority SA is an Athens Stock Exchange listed company engaged in the management and
operation of Piraeus port, Greece’s largest port and one of the largest integrated harbours in Europe,
providing a complete range of services. Some of the company’s activities involve cruise, coastal
(ferry/passenger), container and car terminal services, as well as general cargo, ship repair, logistic and
free zone services. The main shareholder of Piraeus Port Authority S.A., with a stake of 67 percent, is
COSCO SHIPPING, one of the largest maritime companies in the world.
Over the last decade the company has experienced a remarkable growth in all port activities, which is
still underway, largely contributing to the country’s economy, while driven by green development and
increased digitalization, alongside a people-first approach and a spirit of giving back to the society.
PPA is a member of “ECO PORTS”, holds ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018
Certifications, is included in the Athens Stock Exchange ESG index and is one of the “Most Sustainable
Companies in Greece 2024”.
For more information please visit: https://olp.gr