Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά: τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 26/6/2024 στις 16:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2024 (5η).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024 (5η).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

3. Ενημέρωση του Σώματος για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την υλοποίηση της Πράξης: Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Δημοτικών Ακινήτων και δήλωση αυτών στο Ε9 και το κτηματολόγιο, που εγκρίθηκε με τη με αρ. 432/13-5-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
Εισηγήτρια: Κυριακή Μπουρδάκου

4. Ενημέρωση του Σώματος για το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Πειραιά, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 92 του Ν. 4759/2020, που εγκρίθηκε με τη με αρ. 533/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

5. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

6. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά ΔΗ.ΡΑ.Π. οικονομικού έτους 2024.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

7. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) οικονομικού έτους 2024.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

8. Επικαιροποίηση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

9. Έγκριση της από Απριλίου 2024 Κύριας Μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) και των συνοδών μελετών (Κυκλοφοριακή, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωλογικής Καταλληλότητας) για την Πολεοδομική αναμόρφωση τμήματος της περιοχής Ν. Φαλήρου, του Δήμου Πειραιά, και παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση σας.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

10. Παρακατάθεση αποζημίωσης συνολικού ποσού 157.584,34 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επανεπιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 421593/27-3-2024 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής – ΦΕΚ 234Δ/16-4-2024, σε τμήμα επιφάνειας 111,20 τ.μ. ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051165007001, που βρίσκεται επί των οδών Ομ. Σκυλίτση 30 & Ευρυπίδου, στο Ο.Τ. 168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

11. Λήψη απόφασης για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Γραφείο Δημοσίων Υποθέσεων, και του Δήμου Πειραιά-Δ/νσης Πολιτισμού-Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

12. Λήψη απόφασης για να: α) παραταθούν έως τις 27-02-2026, οι όροι και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του Πράσινου Ταμείου, που εγκρίθηκαν με την με αρ. 8/15-01-2020 απόφαση του Δ.Σ. & β) εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Ιωάννης Π. Μώραλης για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019, για το έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

13. Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης για την ολοκλήρωση, αφενός της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την εκπόνηση της Περιβαλλοντικής Μελέτης για το κοιμητήριο ΑΝΑΣΤΑΣΗ και αφετέρου για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τα Συλλογικά Όργανα, για την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης σύμβασης, κατά έξι μήνες επιπλέον, δηλαδή από 1/7/2024 έως & 31/12/2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, αναφορικά με την έγκριση παραλαβής της μελέτης και την πληρωμή του αναδόχου μελετητή.
Εισηγητής: Νικήτας Γκόλφης

14. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ Δήμων & Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030.
Εισηγητής: Νικήτας Γκόλφης

15. Ορισμός εκπροσώπου μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., στα πλαίσια του προγράμματος Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, για το σχολικό έτος 2024-2025, εφεξής: Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών , περιόδου 2024-2025.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

16. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την επεξεργασία των αιτήσεων εγγραφής των βρεφών και νηπίων βάσει μορίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/17 ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τεύχος Β΄ και την 212/11-04-2023 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

17. Αύξηση της δυναμικότητας φιλοξενίας νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για τη σχολική χρονιά 2024-2025 μέχρι ποσοστού 10% .
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

18. Έγκριση συγκρότησης Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ] ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ με Κωδικό ΟΠΣ 6002543 στο Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
Εισηγητής: Γεώργιος Βίτσας

19. Έγκριση μίσθωσης, με απ’ ευθείας ανάθεση, του ακινήτου των σχολικών μονάδων: 3ο ΕΠΑΛ, 7ο Εσπερινό ΕΠΑΛ και 1ο ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά, που βρίσκεται επί της οδού Σαλαμίνος 4 και Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, κατόπιν άγονης δημοπρασίας.
Εισηγήτρια: Κυριακή Μπουρδάκου

20. Έγκριση ή μη της έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εταιρίας με κωδικό χρεώστη: Π 830455, από το Δημοτικό Κυλικείο το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Γεννηματά, μεταξύ των οδών Αμοργού και Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια.
Εισηγήτρια: Κυριακή Μπουρδάκου

21. Αντιδρόμηση των οδών Μακράς Στοάς και Ιπποκράτους, σύμφωνα με την πρόταση της ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.–ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και την κυκλοφοριακή μελέτη αυτής.
Εισηγητής: Δήμαρχος

22. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης επί της οδού Ασκληπιού έναντι του αριθμού 25, με εξαίρεση τα οχήματα διακίνησης ασθενών ΑΜΕΑ καθώς και των ασθενοφόρων οχημάτων μόνο για στάση εν γένει κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

23. Έγκριση άδειας δημιουργίας κίτρινης εγκάρσιας διαγράμμισης επισήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης δια τεθλασμένης κίτρινης γραμμής (ζιγκ ζαγκ) επί της οδού Μαυροκορδάτου, έμπροσθεν των αριθμών 22-20.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

24. Έγκριση άδειας δημιουργίας κίτρινης εγκάρσιας διαγράμμισης επισήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης δια τεθλασμένης κίτρινης γραμμής (ζιγκ ζαγκ) επί της οδού Ζαΐμη, έμπροσθεν του αριθμού 31.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

25. Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθ. ΖΥΡ 5688 αυτοκίνητο, επί της οδού Αναπαύσεως έμπροσθεν του αριθμού 13.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

26. Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄αριθ. ΧΖΧ 6432 αυτοκίνητο, επί της οδού Ζαννή έμπροσθεν του αριθμού 112.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

27. Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄αριθ. ΙΥΕ 4822 αυτοκίνητο, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη έμπροσθεν του αριθμού 21.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

28. Έγκριση δανεισμού φυσικών και ψηφιακών τεκμηρίων από το Αρχείο Ροντήρη προκειμένου να εκτεθούν ως φυσικά αντικείμενα μέσα σε προθήκες στην έκθεση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

29. Έγκριση για την παραχώρηση ή μη χώρων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έναντι αντιτίμου, για δράσεις, παραστάσεις, και εκδηλώσεις.
Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

30. Έγκριση για την παραχώρηση ή μη χώρων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, χωρίς αντίτιμο, για δράσεις, παραστάσεις, και εκδηλώσεις.
Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

31. Έγκριση ή μη παραχώρησης, έναντι αντιτίμου, του Θεάτρου ΒΕΑΚΕΙΟ σε καλλιτεχνικά σχήματα.
Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

32. Έγκριση χορήγησης άδειας παράστασης στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Πειραιώς 52, από 1/7/2024 έως 31/10/2024 και καθορισμού αριθμού παραστάσεων.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

33. Έγκριση ή μη αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων (σφραγίσεις καταστημάτων), κατά το μήνα Αύγουστο από 01-08-2024 έως και 31-8-2024.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

34. Έγκριση ή μη των αποφάσεων της 1ης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15-5-2024 σύμφωνα με τις οποίες συμβιβάστηκαν δύο (2) υπόχρεοι για παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας-περιβάλλοντος έτους 2023.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

35. Χωροθέτηση περίπτερου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου & Φαλήρου.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

36. Έγκριση διοργάνωσης και διεξαγωγής του 3ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, με τίτλο: PIRAEUS TASTE FESTIVAL, SEAFOOD AND MORE, από 27-29 Σεπτεμβρίου 2024.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

37. Έγκριση παραχώρησης χρήσης από την ΚΟΔΕΠ χώρων των Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων, για την υλοποίηση καλοκαιρινού προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-14 ετών, κατά το χρονικό διάστημα από 17-6-2024 έως 26-7-2024 και ώρες 7:30 έως 15:30.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

38. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ, για παραχώρηση του πεζόδρομου της οδού Αινίτου και σε τμήμα της οδού Κατσουλάκου, με σκοπό την πραγματοποίηση εκδηλώσεως για την αναβίωση του λαϊκού εθίμου Κλήδονα στις 29-6-2024.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

39. Παραχώρηση της πλατείας Κοραή για τη διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο FOOTVOLLEY GREECE 2024, από την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 μέχρι την Κυριακή 7 Ιουλίου 2024.
Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

40. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΝΙΑΤΩΝ για παραχώρηση χώρου γύρω από το άγαλμα της Ηρωίδας Μανιάτισσας στον ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ του ΜΕΤΡΟ, στο πλαίσιο της επετείου των 198 χρόνων από τη μάχη του Διρού, το ΣΑΒΒΑΤΟ στις 05/07/2024 και ώρα 19:00 μ.μ.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

41. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΙΪΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΓΙΑ ΣΑΧΙΜΠ Ε ΖΑΜΑΑΝ (ΑΣΥ), για παραχώρηση της πλατείας-πάρκου ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ-Καμίνια Πειραιά, στο πλαίσιο της τέλεσης της θρησκευτικής εορτής ASURA, με σκοπό εκδήλωση-ομιλία το διήμερο 16-17 Ιουλίου 2024, από 12:00- 18:00.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

42. Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 181.252,43 € λόγω παραγραφής.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

43. Εκκαθάριση αρχείων-φακέλων υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

44. Ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται σε Δημοτικά Σχολεία και υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης