Τι αλλάζει στην Αttica

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδηςυπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρίας, καθώς και από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Το Δ.Σ.ευχαριστεί τον κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που επί μακρά σειρά ετών προσέφερε στην Εταιρία ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Σε αναπλήρωση της κενωθείσας θέσης και κατόπινεισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. στην από 29.6.2023συνεδρίαση του, αποφάσισε την εκλογή του κ. Ιωάννη Βογιατζή ως Μη Εκτελεστικό Μέλος. Το νέο μέλος θα ασκήσει τα καθήκοντα του για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ως τη λήξη θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, κατά την ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε. Η σύνθεση του Δ.Σ. και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Αντιπρόεδρος,Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος,
Ηλίας Κ. Τρίγκας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ιωάννης Γ. Βογιατζής, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Μαρία Γ. Σαρρή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Περαιτέρω, το Δ.Σ., κατά την ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε τα εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε αναπλήρωση της κενωθείσας θέσης στην Επιτροπή Ελέγχου κατόπιν της παραίτησης του κ. Γεώργιου Ευστρατιάδη, ορίστηκε από το Δ.Σ. ως νέο μέλος της Επιτροπής ο κ. Ιωάννης Βογιατζής.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα και η νέα σύνθεση της καθώς και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Πρόεδρος,
Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Μέλος,
Ιωάννης Γ. Βογιατζής, Μέλος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σε αναπλήρωση της κενωθείσας θέσης στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων κατόπιν της παραίτησης του κ. Γεώργιου Ευστρατιάδη, ορίστηκε από το Δ.Σ. ως νέο μέλος της Επιτροπής ο κ. Ιωάννης Βογιατζής.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής καθώς και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Πρόεδρος,
Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Μέλος,
Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Μέλος,
Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Μέλος,
Ηλίας Κ. Τρίγκας, Μέλος,
Ιωάννης Γ. Βογιατζής, Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο