Διαμαρτυρία Δικαστών για τη σειρά προβαδίσματος στις παρελάσεις – FANTOMAS.GR

ΦΕΚ B 4961/2021 

Αριθμ. 76632 (2)
Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων
από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 10 του ν.δ. 4260/1962 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Διοικήσεως του Υπουργείου των Εσωτερικών» (Α’ 186),
β. της παρ. 9 του άρθρου μόνου του π.δ. 292/1992 «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εσωτερικών» (Α’ 149),
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ.63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Καθορισμό σειράς τάξης Υπουργείων, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Την υπ’ αρ. 52749/28.9.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα» (Β’ 1488).
6. Την υπ’ αρ. 23239/29.3.2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής μελέτης θεμάτων προβαδίσματος» (Β’ 1513).
7. Την υπ’ αρ. 51864/12.07.2021 απόφαση ορισμού μελών στην Επιτροπή μελέτης θεμάτων προβαδίσματος.
8. Τη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.δ. 4260/1962, όπως διατυπώθηκε στα πρακτικά των
συνεδριάσεων της 21ης Ιουλίου και της 8ης Οκτωβρίου 2021.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σειρά προβαδίσματος
Καθορίζουμε τη σειρά προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ Α’
1. Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
2. Πρωθυπουργός,
3. Πρόεδρος της Βουλής,
4. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος,
5. Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης,
6. Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας,
7. Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης,

8. Αρχηγοί των Αναγνωριζομένων από τον Κανονισμό της Βουλής Κομμάτων και των Κομμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

9. Πρώην Πρωθυπουργοί,

10. Πρώην Πρόεδροι της Βουλής,

11. Μέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί

12. Πρύτανης Διπλωματικού Σώματος,

13. Έλληνες Αντιπρόεδροι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

14. Αντιπρόεδροι της Βουλής,

15. Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Περιφερειών,
16. Βουλευτές,
17. Έλληνες Ευρωβουλευτές,18. Πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
19. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
20. Γενικοί Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Έλληνες Δικαστές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
21. Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,22. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

23. Περιφερειάρχης, όταν παρίσταται στην Περιφέρειά του,
24. Δήμαρχος, όταν παρίσταται στον Δήμο του,

25. Μητροπολίτης, όταν παρίσταται στην έδρα του.

ΤΜΗΜΑ Β’
26. Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών,
27. Διαπιστευμένοι στην Ελλάδα Ξένοι Πρέσβεις,
28. Μέλη Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
29. Αποκρισάριοι και Έξαρχοι, Αρχηγοί άλλων Δογμάτων και άλλων Θρησκευμάτων, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη
30. Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας,
31. Μεγαλόσταυροι,
32. Αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Αρχηγοί Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός ΑΤΑ,
33. Γενικός Γραμματέας Προεδρίας της Δημοκρατίας,
34. Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού,
35. Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,
36. Γενικός Γραμματέας της Βουλής,
37. Γενικοί Γραμματείς και Υπηρεσιακοί Γραμματείς
Υπουργείων,
38. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
39. Πρυτάνεις ή Πρόεδροι Διοικουσών Επιτροπών
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
40. Έλληνες Πρέσβεις με καταληκτικό βαθμό,
41. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι, Αντιστράτηγοι Ελληνικής Αστυνομίας,
42. Ειδικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Ειδικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικοί Γραμματείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων,
43. Πρεσβευτές,
44. Πρόεδρος της Ε.Ν.ΠΕ.,
45. Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’
46. Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών και Πρόεδροι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων στις Περιφέρειες,
47. Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών και Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων στους Δήμους,
48. Ειρηνοδίκες και Προϊστάμενοι Δικαστικών γραφείων στις Περιφέρειες και στους Δήμους,
49. Αντιπεριφερειάρχης (Χωρικός), όταν παρίσταται στην Περιφερειακή Ενότητά του,
50. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν παρίσταται στην Περιφέρειά του,
51. Λοιποί Περιφερειάρχες,
52. Λοιποί Αντιπεριφερειάρχες, όταν παρίστανται στην Περιφέρειά τους,
53. Έπαρχος,
54. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όταν παρίσταται στο Δήμο του,
55. Πρόεδρος ΠΕΔ,
56. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφερειών,
57. Δήμαρχοι άλλων Δήμων, της οικείας Περιφέρειας,
58. Αντιδήμαρχοι του Δήμου,
59. Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Περιφέρειες,
60. Περιφερειακοί Σύμβουλοι όταν παρίστανται στην Περιφέρειά τους,
61. Δημοτικοί Σύμβουλοι όταν παρίστανται στο Δήμο τους.
ΤΜΗΜΑ Δ’
62. Πρόεδροι Ανεξάρτητων Αρχών,
63. Πρόεδρος Κοινωνικών Εταίρων και Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής,
64. Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι, Υποστράτηγοι Ελληνικής Αστυνομίας, Υποναύαρχοι Λ.Σ., Υποστράτηγοι Π.Σ.,
65. Ταξίαρχοι, Αρχιπλοίαρχοι Π.Ν., Ταξίαρχοι Π.Α., Ταξίαρχοι Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ., Αρχιπύραρχοι Π.Σ., Ανώτεροι Ταξίαρχοι Ταγμάτων,
66. Διοικητές Διοικήσεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος,
67. Πρώην Υπουργοί και Υφυπουργοί,
68. Πρώην Βουλευτές,
69. Πρόεδρος και Μέλη Δημοτικών Κοινοτήτων όταν παρίσταται – στην περιοχή τους,
70. Πρόεδροι ΔΣ Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Περιφερειών και των Δήμων.
ΤΜΗΜΑ Ε’
71. Διοικητές Δημοσίων Οργανισμών,
72. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
73. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ,
74. Πρόεδροι λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, Οργανισμών Ιδρυμάτων στην Αθήνα,
75. Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων «ΑΔΕΔΥ»,
76. Πρόεδροι Δ.Σ. Πανελληνίων Επιστημονικών Οργανώσεων Αθηνών,
77. Πρόεδροι Επιμελητηρίων στην Αθήνα,
78. Πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος,
79. Πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος «ΓΣΕΒΕ»,

80. Πρόεδρος Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων
Γεωργικών Συνεταιρισμών «ΠΑΣΕΓΕΣ»,
81. Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
82. Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ),
83. Πρόεδρος Χρηματιστηρίου Αθηνών,
84. Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών,
85. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών,
86. Πρόεδρος Ενώσεων Απόστρατων Αξιωματικών,
87. Πρόεδρος Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών στην Αθήνα,
88. Πρόεδρος Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, στην Αθήνα,
89. Εκπρόσωποι Ενώσεων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στη Αθήνα,
90. Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού στην Αθήνα,
91. Πρόεδροι Οργανώσεων Παλαιών Πολεμιστών, Αξιωματικών, υπαξιωματικών και Οπλιτών, στην Αθήνα
92. Εκπρόσωποι Σώματος Αδελφών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην Αθήνα.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
93. Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων ΝΠΔΔ,
94. Πρόεδροι Λιμενικών Ταμείων και Πρόεδρος του
Δ.Σ. Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ) για την πόλη του Πειραιά,
95. Πρόεδρος Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών στην Θεσσαλονίκη,
96. Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ
στους Δήμους,
97. Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, εν ενεργεία, κατά ιεραρχική τάξη,
98. Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού με στολή στους Δήμους,
99. Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων στις Περιφέρειες και τους Δήμους,
100. Πρόεδροι Επιμελητηρίων στην Θεσσαλονίκη,
101. Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών,
102. Πρόεδροι Αναπήρων και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων,
103. Εκπρόσωποι Ενώσεων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στις Περιφέρειες και τους Δήμους,
104. Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και ελληνικού
Οδηγισμού με στολή στις Περιφέρειες,
105. Πρόεδροι Επιμελητηρίων στους Δήμους και τις Περιφέρειες,
106. Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων στις Περιφέρειες και τους Δήμους και Πρόεδροι Λογοτεχνικών Σωματείων στους Δήμους,
107. Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων,
108. Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
109. Πρόεδροι άλλων Συλλόγων και Σωματείων.
Άρθρο 2
Συμπληρωματικές προβλέψεις για την πόλη της Θεσσαλονίκης
Πέραν της προβλεπόμενης σειράς στο προηγούμενο άρθρο, ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης ισχύουν τα κάτωθι:
α) Όταν παρίστανται Διαπιστευμένοι Γενικοί Πρόξενοι, τοποθετούνται μετά τον Μητροπολίτη.
β) Όταν παρίσταται ο Πρόεδρος της Εθνικής Σχολής Δικαστών, έπεται των Διαπιστευμένων Γενικών Προξένων.
γ) Όταν παρίστανται ο οικείος Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και οι Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών και Πρόεδροι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων και εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τοποθετούνται μετά τον Πρόεδρο της Εθνικής Σχολής Δικαστών.
δ) Όταν παρίσταται ο Στρατηγός Διοικητής του Γ’ Σώματος Στρατού, έπεται των Δικαστικών Αρχών.
Άρθρο 3
Ειδικές περιπτώσεις
1. Σε περίπτωση που δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά έχει εγγράφως οριστεί Εκπρόσωπος του, αυτός καταλαμβάνει την προβλεπόμενη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
2. Σε περίπτωση που δεν παρίσταται ο Πρωθυπουργός, αλλά έχει εγγράφως οριστεί Εκπρόσωπος του, αυτός καταλαμβάνει τη προβλεπόμενη θέση του Πρωθυπουργού.
3. Σε περίπτωση που δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Βουλής, αλλά έχει εγγράφως οριστεί Εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, αυτός καταλαμβάνει την προβλεπόμενη θέση του Προέδρου της Βουλής.
4. Σε περίπτωση που δεν παρίσταται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, αλλά έχει εγγράφως ορισθεί Εκπρόσωπός Του, αυτός να καταλαμβάνει την προβλεπόμενη θέση του Αρχιεπισκόπου.
5. Σε περίπτωση που Μέλη της Κυβέρνησης ή Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων ορίζονται ως εκπρόσωποι της Κυβέρνησης σε τοπικές εορτές, προηγούνται όλων των τοπικών αρχών.
6. Σε περίπτωση που δεν παρίστανται Αρχηγοί των Αναγνωριζομένων από τον Κανονισμό της Βουλής Κομμάτων ή Κοινοβουλευτικών Ομάδων και των Κομμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά έχουν εγγράφως οριστεί Εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι βουλευτές, καταλαμβάνουν την θέση των βουλευτών, εάν δεν είναι βουλευτές, τοποθετούνται στο τέλος του Τμήματος.
7. Σε περίπτωση που δεν παρίσταται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αλλά ορίζεται εγγράφως εκπρόσωπός του, αυτός καταλαμβάνει την προβλεπόμενη θέση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
8. Σε λοιπές περιπτώσεις που δε δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται, εγγράφως, εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός θα καταλαμβάνει θέση στο τέλος του τμήματος στο οποίο κατατάσσεται ο προσκαλούμενος.
9. Η σειρά προβαδίσματος εντός της ίδιας κατηγορίας αξιωμάτων καθορίζεται βάσει ισχυουσών ειδικών διατάξεων.
10. Στις Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, οι Πρυτάνεις ή Πρόεδροι Διοικουσών Επιτροπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έπονται του Προϊσταμένου του Δικαστικού Γραφείου.
Άρθρο 4
Ανώτερος Διοικητής Φρουράς
Ο Ανώτερος Διοικητής φρουράς, όταν παρίσταται στις έδρες των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, έπεται των Προέδρων των Δικαστηρίων. Εάν αυτός είναι κατώτερος κατά βαθμό από παρισταμένους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος, τίθεται σύμφωνα με την καθιερωμένη από τους στρατιωτικούς κανονισμούς Τάξη.
Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση, για το ίδιο θέμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *