Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13/29.01.2019) και σύμφωνα με τις από  3-12-2019 και 23-1-2020 αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου συγκροτήθηκε στο ΕΚΠΑ Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών έμφυλης ισότητας και την άρση των έμφυλων στερεοτύπων, των ανισοτήτων, του σεξισμού και της έμφυλης βίας.