Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Συνεδριάζει την Τετάρτη 4-5-2022 και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά έτους 2022 (3η).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

2. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 59/Τ.21 που περικλείεται από τις οδούς Ανδρ. Μουράτη – Παρ. Αινίτου – Καρδάση – Ν. Ιωνίας – Σοφιανοπούλου – Εμμανουηλίδη – Σουλτάνη, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 79Δ/1988), για τον καθορισμό αυτού ως κοινόχρηστου χώρου – χώρου πρασίνου – αναψυχής και πλατείας, σύμφωνα με το από Μαρτίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

3. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ.4/Τ.21, στο Ν. Φάληρο για:
– Την κατάργηση του οικοδομήσιμου χώρου με στοιχεία 11-12-13-2-14-11 και τον χαρακτηρισμό του σε Θεματικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (εκπαίδευση στην ανακύκλωση)
– Τον καθορισμό πεζοδρόμου 4 μέτρων στο ανατολικό όριό του
– Τον καθορισμό περιγράμματος για ανέγερση κοινωφελούς – πολιτιστικού κτιρίου πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο
– Τον καθορισμό των παρακάτω όρων και περιορισμών δόμησης του προς ανέγερση κοινωφελούς κτιρίου ως εξής: Σ.Δ.=1,50, Ύψος = 10,00 μέτρα
– Τον καθορισμό χώρου αθλοπαιδιών και διαδραστικών παιχνιδιών
– Την κατάργηση προκηπίου 7,00 μ.
– Την κατάργηση των Ο.Γ & Ρ.Γ. επί της οδού Ειρήνης και θεσμοθέτηση νέων, όπως αυτά εμφαίνονται στο από Μαρτίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης
4. Άρση και επανεπιβολή της δικαστικά αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, που επιβλήθηκε με το από 8-6-1970 Δ/γμα Ρυμοτομίας – ΦΕΚ 150Δ/16-7-1970 στον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του Ο.Τ.4/Τ.21, και συγκεκριμένα: α) στο υπό στοιχεία 1-2-3-4-1, με επιφάνεια 774,80 τ.μ. β) στο υπό στοιχεία 5-6-7-8-5, με επιφάνεια 193,04 τ.μ. και γ) στο υπό στοιχεία 6-9-10-7-6, με επιφάνεια 410,31 τ.μ., σύμφωνα με το από Απριλίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν. 4759/20.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

5. Παρακατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας που επανεπιβλήθηκε με την υπ’ αρ. 122682/10-2-2022 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής – ΦΕΚ 123Δ/16-3-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4759/20, συνολικού ποσού 85.732,88 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 208,91 τ.μ που βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στο Ο.Τ. 152-154 του Τομέα 25, του Δήμου Πειραιά και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

7. Ορισμός εκπροσώπου μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΕΤΑΑ. Α.Ε στα πλαίσια του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2022-2023.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

8. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το έργο: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ με ενάριθμο έργου 2021ΕΠ08510005 χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ085/1.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

9. Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

10. Λήψη απόφασης για την αδελφοποίηση του Δήμου Πειραιά με το Δήμο Αμμοχώστου της Κύπρου.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

11. Λήψη απόφασης για την αδελφοποίηση του Δήμου Πειραιά με το Δήμο Ανατολικής Σάμου.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΚΠΑ) Περιφέρειας Αττικής.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Ελλάδα –Ιταλία 2021-2027.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

15. Αύξηση της δυναμικότητας φιλοξενίας νηπίων και βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, για τη σχολική χρονιά 2022-2023 μέχρι ποσοστού 10%.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

16. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

17. Έγκριση παραχώρησης των σχολικών χώρων στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (PALSO): Α) του 17ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά κατά τις ημέρες Σάββατο 28/05/2022, κατά τη διάρκεια των ωρών από 10.00π.μ. έως 15.30μ.μ. και Κυριακή 29/05/2022, κατά τη διάρκεια των ωρών από 10.00π.μ. έως 17.30 μ.μ. και Β) του 2ου Γυμνασίου Καλλίπολης κατά τις ημέρες Κυριακή 15/05/2022, κατά τη διάρκεια των ωρών από 9.00π.μ. έως 16.00μ.μ., Σάββατο 28/05/2022, κατά τη διάρκεια των ωρών από 10.00π.μ. έως 15.00μ.μ., Κυριακή 29/05/2022, κατά τη διάρκεια των ωρών από 10.00π.μ. έως 17.30μ.μ., Σάββατο 4/06/2022 και Κυριακή 5/06/2022 κατά τη διάρκεια των ωρών από 9.00π.μ. έως 16.00μ.μ., για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

18. Παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Κανάρη στο Πασαλιμάνι, για την τοποθέτηση περιπτέρων για την Ανθοκομική έκθεση 2022 στον Δήμο του Πειραιά, από 29-4-2022 έως 15-5-2022.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

19. Παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων στις πέντε Κοινότητες του Δήμου μας για δράσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 8 Μαΐου στο πλαίσιο του εορτασμού για την Ημέρα της Μητέρας.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

20. Παραχώρηση της πλατείας Αλεξάνδρας για εκδήλωση Τιμής και Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15-5-2022.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

21. Έγκριση του αιτήματος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ για τη παραχώρηση του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, την Παρασκευή στις 6-5-2022, για την πραγματοποίηση ημερίδας στο πλαίσιο δράσεως με ακρώνυμο: Be Secure- Feel Secure , μεταξύ των ωρών 10.00-12.00.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

22. Έγκριση του αιτήματος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τη δράση, που πραγματοποιήθηκε στις 16 & 17-04-2022, μεταξύ των ωρών 12.00 – 15.00 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

23. Έγκριση του αιτήματος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τις πασχαλινές δράσεις για παιδιά που πραγματοποιήθηκαν στις 16-04-2022, μεταξύ των ωρών 12.00 – 15.00 στον πεζόδρομο της οδού Σωτήρος Διός στη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

24. Έγκριση του αιτήματος της Τ.Ε. Πειραιά του Κ.Κ.Ε. για συζήτηση-συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κανάρη, στις 16/4/2022, μεταξύ των ωρών 6:00μ.μ.-9:30 μ.μ. και στην πλατεία Αγίας Σωτήρας, στις 17/4/2022, μεταξύ των ωρών 6:00μ.μ.-9:30 μ.μ.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

25. Δωρεάν παραχώρηση 14 θέσεων διαφημιστικών στεγάστρων λεωφορείων χωρητικότητας 42 όψεων για την προβολή των ΗΜΕΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2022 του Δήμου μας, που θα πραγματοποιηθούν από 27/5 έως 5/6/2022.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

26. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 68/16-3-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον υπόχρεο του προστίμου διαφήμισης.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

27. Εγκατάσταση νέου υδρομετρητή από την ΕΥΔΑΠ, έναντι της οδού Θηβών αρ. 60, λόγω κλοπής του παλιού.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *