Τι ανακοίνωσε η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα,

σύμφωνα με το Ν.3556/2007, και βάσει γνωστοποιήσεων που έλαβε στις 16/5/2023
σχετικά με μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της:
1. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έλαβε η Εκδότρια για λογαριασμό του υπόχρεου
προσώπου γνωστοποίησης κ. MUBASHIR MUKADAM από τη STRIX HOLDINGS (GP)
LIMITED, στις 12/5/2023 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση από τη «MIG A.E.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (MIG) προς την «STRIX HOLDINGS L.P.» ετερόρρυθμη εταιρία, η
οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Γενικό Εταίρο της «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», εταιρία περιορισμένης
ευθύνης η οποία έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με έδρα στο Δουβλίνο, α) 22.241.173
μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,3061% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου
της Εκδότριας, άμεσης κυριότητας της MIG, και β) του συνόλου των μετοχών της κατά
100% θυγατρικής της MIG «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0772% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
Εκδότριας.
Συνέπεια της εν λόγω μεταβίβασης, η «STRIX Holdings L.P.» κατέχει πλέον άμεσα
47.800.602 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,1497% του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας και έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής της
«MIG SHIPPING S.A.», 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0772%
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.
Η «STRIX Holdings L.P .» ελέγχεται, μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την
«BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», εταιρία με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, η οποία
ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM. Κατά συνέπεια η «BLANTYRE CAPITAL
(CAYMAN) LTD», η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM, κατέχει έμμεσα

συνολικά 196.873.112 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,2269% του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.
2. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έλαβε η Εκδότρια για λογαριασμό του υπόχρεου
νομικού προσώπου γνωστοποίησης «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD» από τη
STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED, στις 12/5/2023 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση από τη
MIG A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) προς την «STRIX HOLDINGS L.P.» ετερόρρυθμη
εταιρία, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Γενικό Εταίρο της «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», εταιρία
περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με έδρα στο Δουβλίνο, α)
22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,3061% του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, άμεσης κυριότητας της MIG, και β) του συνόλου των
μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της MIG «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει
149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0772% του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.
Συνέπεια της εν λόγω μεταβίβασης, η «STRIX Holdings L.P.» κατέχει πλέον άμεσα
47.800.602 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,1497% του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας και έμμεσα μέσω της 100% θυγατρικής της «MIG
SHIPPING S.A.» 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0772% του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.
Η «STRIX Holdings L.P .» ελέγχεται, μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την
«BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», εταιρία με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, η οποία
ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM. Κατά συνέπεια η «BLANTYRE CAPITAL
(CAYMAN) LTD», η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM, κατέχει έμμεσα
συνολικά 196.873.112 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,2269% του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.